MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   > »

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dla zadania „Sukcesywna dostawa opału transportem kołowym dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych KOMUNALNI Spółka z o.o. w Dobiegniewie”

 
                                                                    INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

I. Zamawiający
1.Nazwa:  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Spółka z o. o. w Dobiegniewie
2. Adres: ul. Poznańska 8a
3. Kod pocztowy: 66-520
4. Miejscowość: Dobiegniew
5. Województwo: lubuskie
 
II. Tryb i przedmiot zamówienia
Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
 
III. Nazwa zadania: 
„Sukcesywna dostawa opału transportem kołowym dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych KOMUNALNI Spółka z o.o. w Dobiegniewie”
 
IV. Wybór oferty:
Transbud P. Nowak, J. Magosiewicz S.J, ul. Gdańska  78 A 84-240 Reda Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Cena brutto za całość zamówienia 527 916,00 zł
Czas dostawy – 3 dni robocze od momentu złożenia zamówienia
Wartość opałowa - 31 MJ/kg 
 
Poniżej przedstawiamy wykaz Wykonawców i punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
1.  Transbud P. Nowak, J. Magosiewicz S.J, ul. Gdańska  78 A 84-240 Reda
Cena 60 pkt,
Czas dostawy – 20 pkt
Wartość opałowa – 20 pkt
Razem: 100 pkt
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Translis Henryk Lis, ul. Wolności 21 42-672 Wieszowa
Cena – 53,54 pkt
Czas dostawy – 20 pkt
Wartość opałowa – 15 pkt
Razem: 88,54 pkt
3. P.W. Atex Sp. z o.o., ul. Gliwicka 3 44-145 Pilchowice
Cena – 56,24 pkt
Czas dostawy – 20 pkt
Wartość opałowa – 10 pkt
Razem: 86,24 pkt
4. Węglopasz Sp. z o.o., ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań
Cena – 49,98 pkt
Czas dostawy – 20 pkt
Wartość opałowa – 10 pkt
Razem: 79,98 pkt
                                                                                                                                 Prezes Zarządu
                                                                                                                                  Dyrektor Spółki
                                                                                                                               Agnieszka Walendzik

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: "Przebudowa drogi od miejscowosci Łęczyn do drogi krajowej 22, Gmina Dobiegniew"
Dobiegniew, dnia 29.11.2016 r.

REFERAT KOMUNALNO-GOSPODARCZY 
GRAŻYNA ALEKSANDROWICZ
e-mail: inwestycje@dobiegniew.pl
Znak sprawy: RKG.GA.7013.06.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące świadczenia usług inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu:
„Przebudowa drogi od miejscowości Łęczyn do drogi krajowej 22, Gmina Dobiegniew”


I. ZAMAWIAJĄCY

   Gmina Dobiegniew
   ul. Dembowskiego 2
   66-520 Dobiegniew
   Strona internetowa: www.dobiegniew.pl; E-mail: inwestycje@dobiegniew.pl
   NIP 594-10-00-845; REGON 210966770

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej   
     poniżej 30 000 euro.
2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów
    Wiejskich na lata 2014-2020.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, wspólny słownik zamówień (CPV)

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): 71 52 00 00-9 Usługi nadzoru budowlanego

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą:
„Przebudowa drogi od miejscowości Łęczyn do drogi krajowej 22, Gmina Dobiegniew”. Swoim zakresem obejmuje pełnienie nadzoru m.in. nad następującymi robotami budowlanymi:

-  profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 20 094,00 m2;
-  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – 980,50 m2;
-  wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – 16 041,00 m2;
-  humusowanie terenów zielonych z obsianiem trawą – 5 785,50 m2;
-  ustawienie krawężników betonowych – 96 m.

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:
    a) do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa polskiego (Ustawa – Prawo budowlane, tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zmianami).
3. Realizacja zamówienia będzie prowadzona w okresie od stycznia 2017 r. do lipca 2017 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy; którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności – uprawnienia do nadzoru w zakresie dróg. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia kopii uprawnień budowlanych oraz kopii dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

V. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

1. Cena oferty brutto (C1) – 100 punktów. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według następującego wzoru:

            cena brutto najkorzystniejszej oferty
C1 = ----------------------------------------------------- x 100 pkt cena
                          brutto badanej oferty

C1 - wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku Cenę ofertową stanowi łączna cena brutto (wraz z podatkiem VAT), jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za oferowany przedmiot zamówienia.

VI. TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert – do 08.12.2016 r.
2. Oferty można składać w jednej z poniższych form :
     -   e-mailem: inwestycje@dobiegniew.pl,
    -   faksem: 95 76 11 041,
    -   drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego),
    -  osobiście (sekretariat Urzędu – pokój nr 15).

VII. WARUNKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym - osobowo lub kapitałowo.
                                                                                                          BURMISTRZ
                                                                                                      mgr Leszek Waloch


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Przebudowa drogi od miejscowości Łęczyn do drogi krajowej nr 22, Gmina Dobiegniew"Dobiegniew, dn. 23.11.2016 r.
Znak: RKG.GA.271.05.2016
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: „Przebudowa drogi od miejscowości Łęczyn do drogi krajowej nr 22, Gmina Dobiegniew”.
 
          Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, informuję niniejszym, że w przetargu nieograniczonym na wybór Wykonawcy zadania pn.: „Przebudowa drogi od miejscowości Łęczyn do drogi krajowej 22, Gmina Dobiegniew” ogłoszonym w dniu 27-10-2016 r. (BZP – numer ogłoszenia 331845-2016):

1)  jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

a)  EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce. (oferta otrzymała łącznie 100,00 punktów: cena – 60 pkt., okres gwarancji – 20 pkt., doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 20 pkt.).

b) Oferty złożyli jeszcze: 

-  „MALDROBUD” Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz (oferta otrzymała łącznie 91,37 punktów: cena – 51,37 pkt., okres gwarancji – 20 pkt., doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 20 pkt.),

Konsorcjum: Lider – INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp. K. ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan; Partner – INFRAKOM Sp. z o.o. ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan; (oferta otrzymała łącznie 86,11 punktów: cena – 46,11 pkt., okres gwarancji – 20 pkt., doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 20 pkt.),

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (oferta otrzymała łącznie 89,62 punktów: cena – 49,62 pkt., okres gwarancji – 20 pkt., doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 20 pkt.),

- Przedsiębiorstwo Drogowo-Usługowe „DROMAX” Ryszard Kobierski i Karol Kobierski Spółka Cywilna, ul. Gorzowska 36, 66-500 Strzelce Kraj. (oferta otrzymała łącznie 87,43 punktów: cena – 47,43 pkt., okres gwarancji – 20 pkt., doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 20 pkt.).

 2)  Wybrana oferta spełnia wymogi Zamawiającego i jest najkorzystniejsza pod względem zastoso wanych kryteriów, którymi były
      cena, okres gwarancji oraz doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – art. 91 ustawy Pzp.    

INFORMACJA Z JAWNEGO OTWARCIA OFERT - Sukcesywna dostawa opału transportem kołowym dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, 'KOMUNALNi" Spółka z o.o. w Dobiegniewie

 INFORMACJA Z JAWNEGO OTWARCIA OFERT
 
Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Spółka z o. o., ul. Poznańska 8a 66-520 Dobiegniew
Przedmiot zamówienia: „Sukcesywna dostawa opału transportem kołowym dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Spółka z o.o. w Dobiegniewie”
Tryb postępowania: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)
Numer części (jeśli dotyczy): nie dotyczy
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 546.120,00 zł brutto (pięćset czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia złotych).
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz informacje dotyczące złożonych ofert.
 
 
Numer oferty
 
Nazwa (forma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
 
Kryteria oceny ofert
 
 
Cena oferty brutto
60%
 
Wartość opałowa
20
 
czas dostawy
20%
 
 
1.
 
Transbud P. Nowak, J. Magosiewicz S.J.
ul. Gdańska  78 A
84-240 Reda
 
 
527 916,00 zł
 
31 MJ/kg
 
3 dni robocze
 
2.
 
Węglopasz Sp. z o.o.
ul. Piątkowska 149/6
60-648 Poznań
 
 
633 726,75 zł
 
29 MJ/kg
 
3 dni robocze
 
3.
 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Translis
Henryk Lis
ul. Wolności 21
42-672 Wieszowa
 
 
591 630,00 zł
 
30 MJ/kg
 
3 dni robocze
 
4.
 
P.W. Atex Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 3
44-145 Pilchowice
 
 
563 186,25 zł
 
29 MJ/kg
 
3 dni robocze


Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższych informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania  z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 
                                                                                                                                                                                         Prezes Zarządu
                                                                                                                                                                                         Dyrektor Spółki
                                                                                                                                                                                     Agnieszka Walendzik

 
Dobiegniew, 21.11.2016r.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa drogi od miejscowości Łęczyn do drogi krajowej 22, Gmina Dobiegniew

    Znak sprawy: RKG.GA.271.05.2016                                                                                                                      Dobiegniew, dn. 15.11.2016 r.
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
1. Nazwa zamówienia:
    „Przebudowa drogi od miejscowości Łęczyn do drogi krajowej 22, Gmina Dobiegniew”.
 
2. Tryb udzielenia zamówienia:
    Przetarg nieograniczony (art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 ze zmianami).
 
3. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
    Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 2.300.000,00 zł brutto (uchwała budżetowa nr XIV/88/16 z dnia 10.02.2016 r. – wieloletni plan finansowy na lata 2015-2017).
 
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższych informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
    kapitałowej (załącznik nr 10 do SIWZ).
    Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 
5. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zbiorcze zestawienie ofert):


Numer oferty Nazwa (firma) i adres
wykonawcy
Cena Termin wykonania Okres gwarancji Warunki płatności
1. „MALDROBUD” Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Królewiecka 43
74-300 Myślibórz
1.159.511,54 zł 
 – netto
1.426.199,19 zł 
- brutto
 
30.06.2017 r.
 
  60 m-cy
 
30 dni od złożonej faktury
2. Konsorcjum:
Lider: INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp.K.;
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan
Partner: INFRAKOM Sp. z o.o.
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan
1.291.729,60 zł 
– netto
1.588.827,41 zł 
- brutto
 
 
30.06.2017 r.
 
 
60 m-cy
 
 
30 dni od złożonej faktury
3. EUROVIA POLSKA S.A.
Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce
 992.777,83 zł 
– netto
1.221.116,73 zł 
 - brutto
 
30.06.2017 r.
 
  60 m-cy
 
30 dni od złożonej faktury
4. STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
1.200.376,27 zł 
– netto
1.476.462,81 zł 
- brutto
 
30.06.2017 r.
 
  60 m-cy
 
30 dni od złożonej faktury
5. Przedsiębiorstwo Drogowo-Usługowe
„DROMAX” Ryszard Kobierski i Karol Kobierski Spółka Cywilna
ul. Gorzowska 36,
66-500 Strzelce Kraj.
1.255.938,20 zł 
 – netto
1.544.803,99 zł 
- brutto
 
30.06.2017 r.
 
60 m-cy
 
30 dni od złożonej faktury

                                                      BURMISTRZ
                                                    mgr Leszek Waloch

DOSTAWA OPAŁU TRANSPORTEM KOŁOWYM DLA PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH KOMUNALNI SPÓŁKA Z O.O. W DOBIEGNIEWIE

 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
www.dobiegniew.pl

Ogłoszenie nr 340213 - 2016 z dnia 2016-11-10 r.
Dobiegniew: „Sukcesywna dostawa opału transportem kołowym dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Spółka z o.o. w Dobiegniewie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "KOMUNALNI" Spółka z o.o.                      w Dobiegniewie, krajowy numer identyfikacyjny 21001944500000, ul. ul. Poznańska  8, 66520   Dobiegniew, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 611 052, e-mail , faks 957 611 054.
Adres strony internetowej (URL):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.dobiegniew.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.dobiegniew.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Spółka z o. o.
Adres:
ul. Poznańska 8a, 66-520 Dobiegniew

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Sukcesywna dostawa opału transportem kołowym dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Spółka z o.o. w Dobiegniewie”
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla Orzech II w okresie grzewczym 2016/2017. Wymieniony poniżej materiał musi być dostarczony według parametrów, norm i okresów wyszczególnionych poniżej. Węgiel Orzech II 925 t (+/- 20%), 4.2 „Dostawa węgla Orzech II transportem kołowym na place składowe Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o.: Szkolna, Mickiewicza i Nowomłyńska – Dobiegniew, Radęcin – Kowalec”. Miejsce dostawy XI XII I II III IV V RAZEM Szkolna 75 75 100 100 100 25 25 500 Mickiewicza 25 25 25 25 25 25 25 175 Nowomłyńska - 25 25 25 - 75 Radęcin Kowalec 25 25 25 25 25 25 25 175 Razem 125 150 175 175 150 75 75 925 Węgiel Orzech II – wartość opałowa min. 29 Mj/kg Węgiel Orzech II o parametrach: a) wartość opałowa - min. 29 Mj/kg b) popiół - do 8 % c) siarka - do 0,6% d) granulacja - 50-25 mm e) części lotne - min 32% f) wilgotność całkowita - do 10% 4.3 Certyfikaty Wymagane jest załączenie do oferty certyfikatów jakości oferowanych przez Wykonawcę asortymentów węgla. Wykonawca będzie zobowiązany również do dostarczenia kopii certyfikatu jakości wystawionego przez producenta do każdej dostawy. Certyfikaty, o których mowa wyżej muszą zawierać następujące dane: a) wyniki badań wystawione przez laboratorium, które określają: - wartość opałową w stanie roboczym (Mj/kg), - wartość opałową przy 10% wilgotności (Mj/kg), - całkowita zawartość wilgoci w stanie roboczym (%), - zawartość siarki (%), - sortyment b) datę wysyłki, c) klasę węgla, d) tonaż, e) datę badania 4.4 Dostawy opału odbywać się będą w godz. 7.oo – 14.oo w dni robocze (od poniedziałku do piątku) na zgłoszenie telefoniczne przez uprawnionego pracownika Zamawiającego, transportem Wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia. Podana ilość w okresie trwania umowy może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu). Ewentualne zmiany ilości mogą być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia dodatkowego zamówienia pomiędzy partiami podanymi w harmonogramie dostaw.

II.5) Główny kod CPV: 09111210-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/05/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą jak 500 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca zrealizował -                    w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej jedną dostawę węgla Orzech II w ilości rocznej nie niższej niż 900 ton, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;                        w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu; Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz                       z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe: Jeżeli wartość wykazywanej dostawy, zgodnie z zawartą umową, wyrażona jest w innej walucie niż złoty polski (PLN) do przeliczenia należy przyjąć średni kurs waluty w stosunku do złotego polskiego według notowań Narodowego Banku Polskiego (Tabela A) na dzień publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp.; 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz dostaw, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających , czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie potwierdzające spełnienie warunków opisanych w dziale VII pkt 2– załącznik nr 3 do siwz 2. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą jak 500 000,00 zł
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych oświadczenia w formie oryginałów, pozostałe dokumenty w formie oryginałów lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem”: 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt B2 ppkt 4 SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt, 14 i 21 ustawy Pzp, Dokument, o którym mowa, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt D ppkt 1 SIWZ, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt B2 ppkt 4 SIWZ składa dokument, o którym mowa w pkt D ppkt 1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. PROCEDURA SAMOOCZYSZCZENIA SIĘ WYKONAWCY Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Powyżej wskazane dowody należy dołączyć bez wezwania Zamawiającego do oferty. W przeciwnym razie Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Procedury samooczyszczenia się Wykonawcy nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
o których mowa w zdaniu pierwszym powyżej. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Stosowny dowód Wykonawca dołącza bez wezwania Zamawiającego do oświadczenia.
W przeciwnym razie Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest złożyć samodzielnie do oferty oświadczenie. 4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23k 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ 5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia zwróci się do Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym
w Rozdziale VIII pkt B ppkt 1 SIWZ – jeżeli wykonawca będzie wykonywał czynności objęte koncesją; 6. Zamawiający dokonując oceny spełnienia wymagania dotyczącego posiadania niezbędnych zdolności technicznych lub zawodowych zsumuje wielkości stanowiące o spełnieniu tego warunku. 7.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczące każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dany dokument dotyczy, chyba że taki Wykonawca ustanowił do tych czynności pełnomocnika. 8. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 2 000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące złotych, 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r., poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 85 1240 3637 1111 0000 4054 2742 Bank Pekao S.A. I O/Choszczno z opisem wskazującym na nazwę przetargu, którego dotyczy. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu załączona do oferty. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, należy oryginał dowodu jego wniesienia złożyć w siedzibie Zamawiającego w Dobiegniewie w ul. Poznańska 8a, sekretariat, przed upływem terminu składania ofert lub dołączyć do oferty w osobnej kopercie z opisem "wadium". 5. W każdym z tych przypadków poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu wadialnego należy dodatkowo załączyć do oferty. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i ust.5 ustawy Pzp. 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie Wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy
w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
   

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
 
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1 Zamawiający dopuszcza między innymi następujące możliwości zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę; 2) zmiana ilości dostaw poszczególnych partii (zwiększenie lub zmniejszenie) uzależnione w szczególności w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym; 3) możliwość złożenia dodatkowego zamówienia pomiędzy partiami podanymi w harmonogramie dostaw; 4) przedłużenia terminu umowy; 5)zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę. 3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4. Zmiany związane z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych) nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu art 144 ustawy. 5. Zamawiający dopuszcza konieczność wprowadzenia zmian wynikających ze zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego oraz zmiany ceny o wartość podatku akcyzowego w przypadku utraty prawa do zwolnienia przez Zamawiającego na skutek zmiany przepisów.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18/11/2016, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                        Prezes Zarządu   
Dyrektor Spółki
                                                                                                                                                                                                                      Agnieszka Walendzik
 
 
 


 odpzap1opal.pdf      odpowiedź na zapytanie nr 1 - umieszczono dnia 16.11.2016r.

 SIWZ2.docx      załącznik siwz

 zal2opal.docx      załącznik do siwz

 zal3opal.docx      załącznik do siwz

 zal4opal.docx      załącznik do siwz

 zalformoferty1.docx      formularz ofertowy

 zalwzorumowy1.doc      wzór umowy


Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi od miejscowości Łęczyn do drogi krajowej 22, Gmina Dobiegniew".

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
www.dobiegniew.pl 

Ogłoszenie nr 331845 - 2016 z dnia 2016-10-27 r.
Dobiegniew: Przebudowa drogi od miejscowości Łęczyn do drogi krajowej 22, Gmina Dobiegniew
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobiegniew, krajowy numer identyfikacyjny 52874100000, ul. Dembowskiego  2, 66520   Dobiegniew, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 611 001, e-mail , faks 957 611 041. 
Adres strony internetowej (URL): www.dobiegniew.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I. 3) KOMUNIKACJA: 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.dobiegniew.pl
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak 
Inny sposób: 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres: 
Urząd Miejski w Dobiegniewie, 66-520 Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, pokój nr 15 (sekretariat)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi od miejscowości Łęczyn do drogi krajowej 22, Gmina Dobiegniew
Numer referencyjny: RKG.GA.271.05.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Roboty budowlane prowadzone będą na terenie działek nr 80/1 i 207/3, obręb ewidencyjny Stare Osieczno, gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie. Zakres zadania obejmuje remont drogi gminnej Nr 001404F na odcinku 3856,71 m, w szczególności: - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 20 094,00 m2; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – 980,50 m2; - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – 16 041,00 m2; - humusowanie terenów zielonych z obsianiem trawą – 5 785,50 m2; - ustawienie krawężników betonowych – 96 m. 
II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV: 45233220-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/06/2017
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł.
Informacje dodatkowe W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: a)roboty budowlane* wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. *Przez robotę budowlaną Zamawiający rozumie wykonanie jednego zadania odpowiadającego swym zakresem i rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (wykonanie nawierzchni utwardzonych betonem asfaltowym min. 10.000 m2). W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden podmiot. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak 
Informacje dodatkowe: Kierownik budowy – robót drogowych, posiadający uprawnienia do kierowania robotami w zakresie dróg (w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane). W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi wykazać dowolny z Wykonawców.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – potwierdzająca spełnienie warunku określonego w Dziale V pkt 2.2. (jeżeli z treści polisy lub innego dokumentu nie wynika, że jest ona/on opłacona/opłacony, należy również załączyć dokumenty, które będą stanowić dowód jej/jego opłacenia). 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – potwierdzający spełnienie warunku określonego w Dziale V pkt 2.3. (załącznik nr 4 do SIWZ). 3. Wykaz Osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – potwierdzający spełnienie warunku określonego w Dziale V pkt 2.3. (załącznik nr 5 do SIWZ). 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 10 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 1. Oferta winna zawierać: a)Wypełniony formularz ofertowy – zał. Nr 1 do SIWZ, b)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2a i 2b do SIWZ, c)Wykaz robót – zał. nr 4 do SIWZ, d)Wykaz osób - zał. nr 5 do SIWZ, e)Zobowiązanie do udostępnienia zasobów, jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu zał. nr 10 do SIWZ (jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu), f)Wypełniony kosztorys ofertowy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie 
IV.1.6) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: nie 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie 
IV.1.7) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena       60
okres gwarancji       20
doświadczenie osób       20
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony):  tak 
IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 15/11/2016, godzina: 10:00, 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> oferta musi być napisana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

IV.4.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.4.3) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 


 Dokumentacjatechnicznaeczyn.zip      Dokumentacja techniczna - załącznik nr 7

 Przedmiarkosztorys.zip      Przedmiar robót, Kosztorys ofertowy - załącznik nr 9

 SIWZeczyn.doc      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 STWiOReczyn.zip      Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 8


Informacja o wyborze oferty - Dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z osprzętem w formie leasingu operacyjnego

     

 Informacja.pdf      Informacja o wyborze oferty - Dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z osprzętem w formie leasingu operacyjnego


Dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z osprzętem w formie lasingu

Ogłoszenie nr 321072 - 2016 z dnia 2016-10-11 r.
Dobiegniew: "Dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z osprzętem w formie leasingu operacyjnego"


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "KOMUNALNI" Spółka z o.o.                        w Dobiegniewie, krajowy numer identyfikacyjny 21001944500000, ul. ul. Poznańska  8, 66520   Dobiegniew, woj. lubuskie, państwo , tel. 957 611 052, e-mail komunalnidob@vp.pl, faks 957 611 054.
Adres strony internetowej (URL):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://www.dobiegniew.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://www.dobiegniew.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób: Pisemnie
Adres:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych KOMUNALNI Spółka z o. o., ul. Poznańska 8a, 66-520 Dobiegniew, sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z osprzętem w formie leasingu operacyjnego"
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika fabrycznie nowego wraz z osprzętem w formie leasingu operacyjnego, przeznaczonego dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Spółka z o. o. w Dobiegniewie. Dostarczony pojazd musi spełniać wymagania przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego. Autoryzowany punkt serwisowy i sprzedażowy w odległości nie więcej niż 55 km od siedziby Zamawiającego. Zarówno ciągnik jak i wóz asenizacyjny muszą być ze sobą kompatybilne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Silnik - silnik 4 cylindry, turbodoładowanie (turbosprężarka) - moc homologowana kW/HP (2000/25/EC) 75-80 km - liczba zaworów 8 - pojemność od 2850 do 3400 cm³ - chłodzenie cieczą - sprzęgło dwustopniowe, suche, ceramiczne 2. Skrzynia biegów - mechaniczna - biegi 12 przód 12 tył z rewersem mechanicznym - zmiana biegów zsynchronizowana - prędkość do 40 km/h - hamulec ręczny mechaniczny - obroty tylnego WOM 540/1000 3. Hydraulika - mechaniczna regulacja pozycyjna i siłowa - sterowanie mechaniczne - trzypunktowy układ zawieszenia kategoria II - pompa hydrauliczna od 34l/min - udźwig podnośnika min 24 kN - zaczep przesuwny mechaniczny - ilość szybkozłączy 2+1 4. Kabina – miejsce kierowcy - kabina komfortowa z ogrzewaniem i wentylacją ( opcjonalnie klimatyzacja) - przednia i tylna wycieraczka szyb - spryskiwacz przedniej szyby - lustra boczne - kierownica regulowana w poziomie - siedzenie regulowane mechanicznie z pasem bezpieczeństwa - lampa ostrzegawcza koloru żółtego 5. Pozostałe parametry - układ napędowy 4 WD - układ kierowniczy hydrostatyczny - hamulce robocze, postojowe tarczowe mokre, sterowanie hydrauliczne - hamulce przyczepy pneumatyczne, jednoobwodowe - pojemność zbiornika (l) min 80 6. Informacja o rozmiarach i wadze - masa własna – od 3.000 do 3.500 kg - długość – od 4000 do 4800 mm - szerokość – do 2200 mm - wysokość – max 2650 mm 7. Koła - koła przednie radialne 11.2R24 - koła tylne radialne 16.9.R30 8. Dodatkowe wyposażenie - dolny zaczep piton fix i listwa zaczepowa - dolne haki cbm - obciążniki przód – od 200 do 300 kg - błotniki przednie i tylne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia WÓZ ASENIZACYJNY - pojemność 5900 – 6100 L - masa własna od 2000 do 2100 kg - długość zbiornika od 4000 do 4200 mm - ogumienie 500/60-22/5 - rozstaw kół od 1800 do 1900 mm - wydajność kompresora 6150l/min - obroty wom: 540 - czas napełniania zbiornika sprężarką max. 6 min - czas opróżniania zbiornika pod ciśnieniem max. 5 min. Wyposażenie: - konstrukcja wozu ramowa jednoosiowa ze zbiornikiem przykręconym do ramy - rama wykonana z kształtowników zamkniętych - zbiornik ze stali o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych - wewnątrz zbiornika na obwodzie płaszczy przyspawane wręgi pierścieniowe usztywniające - podwójny spaw zbiornika od wewnątrz i zewnątrz - zbiornik i rama ocynkowane ogniowo - otwierany tylny właz o średnicy 500 mm - manowakuometr - zasuwa tylna 4” otwierana hydraulicznie – sterowanie z ciągnika - dwa dodatkowe króćce umieszczone po prawej i lewej stronie wozu, zaślepione i przygotowane do montażu zasuwy ręcznej - podwójne zabezpieczenie kompresora przed zalaniem – zaworem nadmiarowym umieszczonym na szczycie zbiornika, oraz syfonem z wziernikiem i zaworem spustowym - zawór bezpieczeństwa nadciśnieniowy ustawiony na 0,5 bar - wąż ssawny 4” (Ø110 mm) o długości 6m z koszem ssącym umieszczonym na końcu - dwa wskaźniki napełnienia zbiornika w postaci wzierników - króćce spustowe w najniższym punkcie zbiornika - instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa - hamulec postojowy ręczny na korbkę - podpora dyszla, prosta mechaniczna teleskopowa - zaczep dyszla obrotowy z okiem 50 mm - instalacja oświetleniowa 12V - przewód przyłączeniowy spiralny instalacji oświetleniowej - lampa ostrzegawcza koloru żółtego - błotniki kół

II.5) Główny kod CPV: 16600000-1
Dodatkowe kody CPV:16000000-5, 16700000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 60

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Umowa leasingu operacyjnego będzie zawarta na okres 60 miesięcy od dnia przekazania przedmiotu umowy protokołem zdawczo-odbiorczym. 2. Dostawa przedmiotu umowy: 1) termin wymagany: do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy; 2) termin pożądany krótszy, zadeklarowany przez Wykonawcę (kryterium oceny ofert).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca zrealizował -                      w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej jedną dostawę ciągnika w formie leasingu operacyjnego o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto; Jeżeli wartość wykazywanej dostawy, zgodnie z zawartą umową, wyrażona jest w innej walucie niż złoty polski (PLN) do przeliczenia należy przyjąć średni kurs waluty w stosunku do złotego polskiego według notowań Narodowego Banku Polskiego (Tabela A) na dzień publikacji ogłoszenia                w Biuletynie Zamówień Publicznych. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału     w postępowaniu: 1. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w dziale VIII niniejszej siwz. Z treści załączony oświadczeń i dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp., musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki wykonawca spełnił. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału                 w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału                           w postępowaniu składa także oświadczenie dotyczące tych podmiotów. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 2 załączony w trybie 26 ust. 2 ustawy Pzp. 5. Zamawiający ocenia czy udostępnienie wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22. W związku z tym Wykonawca zobowiązany załączyć do oferty również oświadczenie innego podmiotu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, innego podmiotu, nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp.; 2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 4) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 8) wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty bądź informacje potwierdzające), że powiązania z innym wykonawco mnie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór załącznik nr 4
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz dostaw, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających , czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie potwierdzające spełnienie warunków opisanych w dziale VII pkt 2– załącznik nr 3 do siwz.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 2 000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące złotych, 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.                   z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r., poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 85 1240 3637 1111 0000 4054 2742 Bank Pekao S.A. I O/Choszczno z opisem wskazującym na nazwę przetargu, którego dotyczy. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu załączona do oferty. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, należy oryginał dowodu jego wniesienia złożyć w siedzibie Zamawiającego w Dobiegniewie w ul. Poznańska 8a, sekretariat, przed upływem terminu składania ofert lub dołączyć do oferty w osobnej kopercie z opisem "wadium". 5. W każdym z tych przypadków poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu wadialnego należy dodatkowo załączyć do oferty. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i ust.5 ustawy Pzp. 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie Wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa                 w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin dostawy 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana: 1) stawki podatku od towarów                i usług, 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 4. Zamawiający i Wykonawca dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadku zmiany parametrów technicznych Przedmiotu Leasingu lub wyposażenia Przedmiotu Leasingu w stosunku do określonych          w ofercie, w sytuacji, gdy zmiana ta nie powoduje pogorszenia parametrów i wyposażenia w stosunku do określonych w SIWZ, a wartość wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, w sytuacji braku dostępności Przedmiotu Leasingu o właściwych parametrach na rynku.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 24/10/2016, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski).


IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

                                                                                                                                                                                                                           Prezes Zarządu
                                                                                                                                                                                                                            Dyrektor Spółki
                                                                                                                                                                                                                      Agnieszka Walendzik
 formoferty.docx

 infooferta.pdf      oferta do przetargu - umieszczono dnia 20.10.2016r.

 odpzap1ciagnik.docx      Odpowiedzi na zapytanie nr 1 - umieszczono dnia 20.10.2016r.

 odpzap2ciagnik.docx      odpowiedź na zapytanie nr 2 - umieszczono dnia 20.10.2016r.

 siwznaciagnik.docx

 umowanaciagnik.doc

 zal02CL.docx

 zal03CL.docx

 zal04CL.docx

 zal05CL.docx


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 305092 - 2016 z dnia 2016-09-05 r.
Dobiegniew: Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie Gminy Dobiegniew w roku szkolnym 2016/2017 oraz dzierżawa autobusu stanowiącego własność gminy.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 301501-2016
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty, krajowy numer identyfikacyjny 21099938900000, ul. ul. Obrońców Pokoju  24, 66520   Dobiegniew, państwo , woj. lubuskie, tel. 957 611 190, faks 957 611 190, e-mail
Adres strony internetowej (URL): www.dobiegniew.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie Gminy Dobiegniew w roku szkolnym 2016/2017 oraz dzierżawa autobusu stanowiącego własność gminy.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZEAO/1/08/2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest przewóz dzieci i młodzieży szkolnej do szkół/jednostek oświatowych Gminy Dobiegniew na podstawie biletów miesięcznych szkolnych, na trasach określonych w załączniku Nr 1 do SIWZ we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2016/2017 (począwszy od dnia 01.09.2016 r.), wraz z zapewnieniem tym uczniom opieki w czasie dowożenia. Dowóz odbywa się w miesiącach wrzesień/2016 – czerwiec/2017 zgodnie z organizacją roku szkolnego 2016/2017. Ilość uczniów dowożonych w roku szkolnym 2016/2017 na poszczególnych trasach określa załącznik Nr 2 do SIWZ. W zależności od decyzji rodziców dotyczącej wyboru szkoły, w której dziecko będzie spełniać obowiązek szkolny lub nauki ilość uczniów dowożonych może ulegać zmianie. Aktualna liczba uczniów dowożonych zostanie przedstawiona Wykonawcy przed rozpoczęciem roku szkolnego. W czasie obowiązywania świadczenia usługi Wykonawca wydzierżawi środek transportu należący do Gminy Dobiegniew-autobus szkolny – marka Jelcz L090M, rok produkcji 2001, nr rejestracyjny FSD W697; Okres dzierżawy autobusu rozpocznie się od dnia 01.09.2016 r. i trwał będzie do dnia 30.06.2017 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 3 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.5) Główny Kod CPV: 60000000-8
Dodatkowe kody CPV: 60100000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/09/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT343548
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp., Spółka z o.o. ,  ,  ul Podmiejska 20,  66-400,  Gorzów Wkp.,  kraj/woj. lubuskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 371032,90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 371032,90Oferta z najwyższą ceną/kosztem 371032,90
Waluta:
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z

« <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   > »