MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  > »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Przygotowanie i opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Dobiegniew".

              

 ZawiadomienieowyborzeofertyPGN.pdf      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Przygotowanie i opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Dobiegniew".


Informacja z otwarcia ofert - "Przygotowanie i opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Dobiegniew".

                 

 InformacjazotwarciaofertPGN.pdf      Informacja z otwarcia ofert - "Przygotowanie i opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Dobiegniew".


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej parki i skwery na terenie miasta Dobiegniew".

               

 Zawiadomienieowyborzenajkorzystniejszejofertypark.pdf      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -


Zapytanie ofertowe - "Przygotowanie i opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Dobiegniew

     

 ZalacznikNr1Formularz.doc      Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy

 ZalacznikNr2wykazuslug.doc      Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - Wykaz wykonanych usług

 ZalacznikNr3umowa.doc      Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - projekt umowy

 ZapytanieofertowePGN.pdf      Zapytanie ofertowe - "Przygotowanie i opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Dobiegniew"


Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej park i skwery na terenie miasta Dobiegniewa

    

 Informacjazotwarciaofertpark.pdf      Informacja z otwarcia ofert - Opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej park i skwery na terenie miasta Dobiegniewa - umieszczono dnia 16.01.2019 rok.

 OdpowiedznazapytanieNr2park.pdf      Odpowiedź na zapytanie Nr 2 - umieszczono dnia 14.01.2019 rok.

 OdpowiedzNr1parki.pdf      Odpowiedź na zapytanie Nr 1 - umieszczono dnia 11.01.2019 rok.

 Zaacznikidozapytanianr123456.docx      Załączniki do zapytania ofertowego Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6

 ZaacznikNr7dozapytania.doc      Załącznik Nr 7 do zapytania ofertowego - projekt umowy

 Zapytanieofertoweparki.pdf      Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej park i skwery na terenie miasta Dobiegniewa


Zapytanie ofertowe - "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dobiegniew oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku w roku 2019"GMINA DOBIEGNIEW
ul. Dembowskiego 2
66-520 Dobiegniew
                                                                                                    Dobiegniew, dnia 20.12.2018 r.
RKG.6140.1.2018.MK                                                                                                                                                                  
                                                            
 
   
   
   
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Dobiegniew zaprasza do składnia ofert na „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dobiegniew oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku w roku 2019”. Prowadzone postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Dobiegniew
u. Dembowskiego 2
66-520 Dobiegniew
Tel. 95 761 10 01
Fax: 95 761 10 41      
strona internetowa: www.dobiegniew.pl
e-mail: m.kuziola@dobiegniew.pl
NIP: 594-10-00-845
 
II. SZCZEGÓŁOWY  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wyłapywaniu, przyjmowaniu i utrzymywaniu w schronisku zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych zwierząt, w szczególności psów a także innych zwierząt, które w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne samodzielnie egzystować oraz przyjmowanie z interwencji zwierząt bezdomnych i poszkodowanych z terenu Gminy Dobiegniew.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

1.      Wyłapywanie i dostarczanie bezdomnych zwierząt do schroniska. Przedstawienie protokołu spisanego z okoliczności odłowu zwierzęcia.
2.      Prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny, tj, w ciągu 14 dni.
3.      Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt przebywających w schronisku w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu kwarantanny.
4.      Kompleksowa opieka nad zwierzętami przyjętymi do schroniska i ich humanitarne traktowanie.
5.      Zapewnienie pożywienia, artykułów sanitarnych.
6.      Zapewnienie dozoru weterynaryjnego na terenie schroniska oraz w razie konieczności poza nim.
7.      Prowadzenie działań mających na celu znajdowanie zwierzętom właścicieli - adopcja poprzez m.in. umieszczanie na stronie internetowej urzędu, schroniska zdjęć i opisów  zwierząt przebywających w nim.
8.       Utrzymanie czystości i porządku w boksach i wybiegach schroniska.
9.      Prowadzenie ewidencji bezdomnych zwierząt zabranych z terenu Gminy Dobiegniew.
10.  Prowadzenie zabiegów sanitarnych i dezynfekujących (przebadanie zwierząt, odrobaczenie, szczepienie przeciw wściekliźnie oraz leczenie zwierząt w przypadku koniecznym).
11.  Prowadzenie zabiegów lekarsko-weterynaryjnych niezbędnych do ratowania życia lub zdrowia zwierzęcia zaleconych przez lekarza weterynarii oraz specjalistycznych zabiegów weterynaryjnych według zaleceń lekarza weterynarii po wcześniejszym uzgodnieniu z gminą.
12.  Usypianie zwierząt w przypadkach koniecznych (zagrażających ich zdrowiu, życiu).
13.  Usuwanie zwłok padłych i poddanych eutanazji zwierząt w schronisku poprzez wywóz zwłok do zakładu utylizacyjnego oraz sporządzenie stosownego protokołu z tego zdarzenia.
 
Pozostałe obowiązki Wykonawcy:      
1.      Prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych zwierząt poprzez założenie karty informacyjnej zawierającej szczegółową charakterystykę przyjętego do schroniska zwierzęcia oraz przebieg jego pobytu w schronisku oraz rejestru wykonanych zabiegów weterynaryjnych (odrobaczenia, leczenia, zabiegów eutanazji potwierdzonych wydanym świadectwem eutanazji).
2.      Przedkładanie co miesiąc informacji na temat stanu ilościowego zwierząt w schronisku, tj. liczby zwierząt przyjętych do schroniska i liczby zwierząt zdjętych ze stanu z podaniem przyczyny.
3.      Wyłapywanie i dostarczanie zwierząt do schroniska, a w razie konieczności do Lecznicy Weterynaryjnej a następnie do schroniska.
4.      Usługa będzie świadczona całodobowo 7 dni w tygodniu po telefonicznym zgłoszeniu przez uprawnione osoby.
5.      Transport wyłapanych zwierząt środkami do tego celu przystosowanymi i posiadającymi stosowne zatwierdzenia w ciągu 12 godzin od zgłoszenia.
6.      Usługa musi być wykonywana w wymiarze całodobowym, a podmiot musi zapewnić 24 –godzinną (również w dni świąteczne) opiekę weterynaryjną, uważa się, iż podmiot składający ofertę zobowiązuje się do zachowania pełnej dyspozycyjności tj. po otrzymaniu zgłoszenia podjęcie działań musi nastąpić niezwłocznie.
7.      Udokumentowanie w formie protokołu przyjętego zwierzęcia, które będzie przebywało w schronisku dla zwierząt do czasu przekazania dotychczasowemu lub nowemu właścicielowi.
8.      Dołączanie do faktur zestawień dotyczących ilości złapanych bezdomnych zwierząt przewiezionych do schroniska wraz z podaniem dat i miejsc wyłapania oraz kolejnym numerem ewidencyjnym zgodnym z numerem karty zwierzęcia, ilości bezdomnych zwierząt oddanych do adopcji i poddanych eutanazji z numerami ewidencyjnymi, wykonanych zabiegów sterylizacji i kastracji, rozliczenia miesięcznego pobytu bezdomnych zwierząt w schronisku obejmujące stan miesiąca poprzedniego.
 
Wyłapywanie i opieka nad zwierzętami w schronisku dla zwierząt musi odbywać się zgodnie z postanowieniami:
1.      ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017r., poz. 1840),
2.      ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454),
3.      rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt (Dz. U. z 2004r.  Nr 158, poz. 1657),
4.      rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998r., Nr 116, poz. 753).
 
III.  RODZAJE I OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie stosował  następujące kryteria oceny ofert:

1. Cena oferty brutto (C1) - 100 punktów - Dzienny pobyt zwierzęcia w schronisku.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według następującego wzoru: 
                                            
                najniższa cena brutto
C1 =    ------------------------------------- x 100 pkt
              cena brutto badanej oferty

C1- wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku.     
 
IV. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY: 
               

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia następujących czynności za określone stawki:

      1.   Kilometry przejechane w czasie akcji (podczas wyłapywania, przewozu zwierząt,  a także zbioru zwłok)  - ……..zł/km netto + 23% VAT= …….zł brutto/km.
  1. Czas trwania akcji (wyłapywanie i przewóz)  - ……zł/godzinę netto, bez  względu na ilość pochwyconych zwierząt  (nie mniej niż 1 godzina) + 23% VAT = …….zł brutto za godzinę.
Punkt 1 i 2 dotyczy również przetransportowania zwierząt z innego schroniska, z tym  iż jest to opłata jednorazowa.
  1. Przyjęcie zwierzęcia do schroniska  - (opłata obejmuje: przegląd zwierzęcia przez lekarza weterynarii - ……… zł netto, szczepienie p/ko wściekliźnie - …….zł netto, odrobaczenie - ….zł netto, odpchlenie - ……..zł netto, szczepienie p/ko chorobom zakaźnym - …….zł netto. Razem:………zł netto + 8% VAT =………..zł brutto. 
  2. O ile w czasie 14 dni nie znajdzie się właściciel psa, kota:
             Sterylizacja suki - …..zł netto + 8% VAT = ……zł brutto.
             Sterylizacja kotki - …..zł netto + 8 % VAT = ……zł brutto.
             Kastracja psa - ………zł netto + 8 % VAT =  ……. zł brutto.
             Kastracja kocura - ……..zł netto + 8 % VAT = …….zł brutto.
            - trwałe znakowanie zwierzęcia  - ……zł netto + 8 % VAT = ….zł brutto + koszt mikro czipa ….zł netto + 8% VAT = ….zł brutto,
            - zabiegi weterynaryjne niezbędne do ratowania życia lub zdrowia zwierzęcia - ryczałt …….zł netto +……VAT = ……zł brutto.
            - inne specjalistyczne zabiegi weterynaryjne według zaleceń lekarza weterynarii będą uzgadniane każdorazowo z gminą.
       5. Działania w zakresie zbioru, unieszkodliwiania zwłok bezpańskich zwierząt - ……zł/szt. netto + 8% VAT = …..zł brutto /szt. Cena dotyczy zbioru, utylizacji padłych zwierząt bezpańskich w wadze do 30 kg ; powyżej 30 kg …….zł/szt. + 8 % VAT = …..zł brutto/szt.
        6. Opłata stała abonamentowa wynosi ………zł/miesiąc + 23% VAT = …..zł brutto/miesiąc. Opłata naliczana jest tylko i wyłącznie przy zerowym stanie psów
w schronisku. Od dnia przyjęcia psa do schroniska opłata abonamentowa przestaje obowiązywać.                                                       
Ofertę należy złożyć  zgodnie  z załączonych wzorem  formularza ofertowego.
W przypadku uzyskania dwóch identycznych najkorzystniejszych ofert, Oferenci zostaną zaproszeni do dodatkowych negocjacji.

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany w dniu podpisania umowy okazać:
 -  aktualne zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 z zastrzeżeniem art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454),
- aktualna decyzja powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu podmiotowi weterynaryjnemu numeru identyfikacyjnego zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018r., poz. 1967).

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

VI. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty zawierające nazwę, adres, NIP, REGON oraz nr rachunku bankowego należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zapewniającej jej nienaruszalność) z dopiskiem „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dobiegniew oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku w roku 2019”w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew - Sekretariat, lub droga elektroniczną na adres: m.kuziola@dobiegniew.pl do dnia 28.12.2018r. do godziny 15:00. Oferty złożonepo terminie nie będą uwzględnione. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na BIP Dobiegniew w zakładce Zamówienia Publiczne.
 
VIII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA BEZ DOKONANIA WYBORU OFERTY

Zamawiający unieważni postępowanie bez dokonania wyboru oferty jeżeli:
  1. nie wpłynie żadna oferta;
      2.   żadna z ofert nie spełni warunków zapytania ofertowego.
 
IX. INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ ZAPYTANIA OFERTOWEGO SĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
 
1. Formularz ofertowy -  załącznik nr 1.
2. Projekt umowy - załącznik nr 2.
 


 ZalacznikNr1Formularzofertowy.doc      Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

 ZalacznikNr2projektumowy.doc      Załącznik Nr 2 - Projekt umowy


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego - "Remont i modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 3 w Dobiegniewie w zakresie budynku starego" - Ośrodek zdrowia”

          

 Zawiadomienieouniewaznieiupostepowaniaprzetargowegoosrodekzdrowia.pdf      Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego - "Remont i modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 3 w Dobiegniewie w zakresie budynku starego" - Ośrodek zdrowia”


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego - "Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga – etap II".

    

 Uniewaznienieprzetargu.pdf      Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego - "Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga – etap II". CZĘŚĆ I i CZĘŚĆ II.


Informacja z otwarcia ofert - "Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga – etap II".

            

 InformacjazotwarciaofertDPN.pdf      Informacja z otwarcia ofert - "Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga – etap II". CZĘŚĆ I i CZĘŚĆ II.


ZAPYTANIE OFERTOWE - "Remont i modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 3 w Dobiegniewie w zakresie budynku starego" - Ośrodek zdrowia”

    

 Zalaczniknr1osrodekzdrowia.docx      Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

 ZalacznikNr2osrodekzdrowia.docx      Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

 ZalacznikNr3osrodekzdrowia.docx      Załącznik Nr 3 - Projekt umowy

 ZalacznikNr4przedmiarosrodekzdrowi.pdf      Załącznik Nr 4 - Przedmiar robót

 ZalacznikNr5dokumentacjaosrodekzdrowia.docm      Załącznik Nr 5 - Dokumentacja Techniczna - szczegółowy zakres robót

 Zapytanieofertoweosrodekzdrowia.pdf      ZAPYTANIE OFERTOWE - "Remont i modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 3 w Dobiegniewie w zakresie budynku starego" - Ośrodek zdrowia”


« <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  > »