MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

Przetarg nieograniczony na dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie Gminny Dobiegniew w roku szkolnym 2016/2017 oraz dzierżawę autobusu stanowiącego własność gminy

Przetarg rozstrzygnięty dnia 25-08-2016
 
                                                                                                                                                                                                        Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty
                                                                                                                                                                                                        Ul. Obrońców Pokoju 24
                                                                                                                                                                                                        66-520 Dobiegniew
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: Przeprowadzony zgodnie z postanowieniami
„Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie Gminny Dobiegniew w roku szkolnym 2016/2017 oraz dzierżawa autobusu stanowiącego własność gminy”
 
 
         Stosownie do art. 92 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164  ze zm.), informuję niniejszym, że w przetargu nieograniczonym na wybór Wykonawcy „Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie Gminny Dobiegniew w roku szkolnym 2016/2017 oraz dzierżawa autobusu stanowiącego własność gminy”
 
 „od dnia 01.09.2016 r. (Numer ogłoszenia UZP: 301501)
1)       jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez firmę:
              Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
             w Gorzowie Wlkp. Spółka z o. o.
             ul. Podmiejska 20
             66-400 Gorzów Wlkp.
 
      2)   Cena  wybranej oferty:  371032,90 w tym uwzględniono podatek VAT w wysokości 8%.
2)       Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów:
kryterium 1=100 punktów x 3 członków komisji = 300 punktów.
Kryterium 2= 100 punktów x 3 członków komisji = 300 punktów.
Łączna suma punktów = 600 punktów
      4)   Ofertę złożył jeszcze: nie dotyczy-wpłynęła jedna oferta.
5)     Żadnego Oferenta nie wykluczono z postępowania.
6)     Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone-nie dotyczy-nie wykluczono żadnego wykonawcy.
                                                                                                                                                                                         Dyrektor ZEAO
                                                                                                                                                                                 mgr Edmund Szanderski

Nazwa usługi:  Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie Gminy Dobiegniew w roku szkolnym 2016/2017 oraz dzierżawa autobusu stanowiącego własność gminy.
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie
 Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
 Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
 nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: nie
Informacje dodatkowe: nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty, krajowy numer identyfikacyjny 21099938900000, ul. ul. Obrońców Pokoju  24, 66520   Dobiegniew, woj. lubuskie , tel. 957 611 190, e-mail: zeao@op.pl , faks 957 611 190.
 Adres strony internetowej (URL): www.dobiegniew.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Administracja samorządowa
 I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 nie
 I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.dobiegniew.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.dobiegniew.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie
nie
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
 adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
 tak
 Inny sposób:
osobiście lub drogą pocztową
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
 tak
 Inny sposób:
osobiście lub drogą pocztową
 Adres:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
tak
 Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
www.dobiegniew.pl
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie Gminy Dobiegniew w roku szkolnym 2016/2017 oraz dzierżawa autobusu stanowiącego własność gminy.
Numer referencyjny: ZEAO/1/08/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
 Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie
 II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przewóz dzieci i młodzieży szkolnej do szkół/jednostek oświatowych Gminy Dobiegniew na podstawie biletów miesięcznych szkolnych, na trasach określonych w załączniku Nr 1 do SIWZ we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2016/2017 (począwszy od dnia 01.09.2016 r.), wraz z zapewnieniem tym uczniom opieki w czasie dowożenia. Dowóz odbywa się w miesiącach wrzesień/2016 – czerwiec/2017 zgodnie z organizacją roku szkolnego 2016/2017. Ilość uczniów dowożonych w roku szkolnym 2016/2017 na poszczególnych trasach określa załącznik Nr 2 do SIWZ. W zależności od decyzji rodziców dotyczącej wyboru szkoły, w której dziecko będzie spełniać obowiązek szkolny lub nauki ilość uczniów dowożonych może ulegać zmianie. Aktualna liczba uczniów dowożonych zostanie przedstawiona Wykonawcy przed rozpoczęciem roku szkolnego. W czasie obowiązywania świadczenia usługi Wykonawca wydzierżawi środek transportu należący do Gminy Dobiegniew-autobus szkolny – marka Jelcz L090M, rok produkcji 2001, nr rejestracyjny FSD W697; Okres dzierżawy autobusu rozpocznie się od dnia 01.09.2016 r. i trwał będzie do dnia 30.06.2017 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 3 do SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 60000000-8
 Dodatkowe kody CPV:60100000-9
 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 Wartość bez VAT:
 Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
 II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 10 data rozpoczęcia: 01/09/2016 data zakończenia: 30/06/2017
II.9) Informacje dodatkowe:
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
 Określenie warunków: Warunkie zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca posiada aktualne na dzień składania ofert zezwolenia na wykonywanie krajowego, zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013, poz. 1414 ze zm.) Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożenia Wykonawcy aktualnego dokumentu/licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego osób.
 Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
 Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca, który (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa, w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci Wykonawcy, którzy w imieniu wszystkich wskazywać będą spełnienie tego warunku): - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 200 000,00 PLN. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi dołączyć ważną polisę, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożenia ważnej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
 Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że: -wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy , w tym okresie usługi polegające na przewozie osób/dzieci zgodnie z załącznikiem Nr 8 do SIWZ. - udokumentuje wykaz niezbędnych do wykonywania zamówienia narzędzi (pojazdów), dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zadania, wraz z informacją o podstawie dysponowana tymi zasobami. Wykonawca winien posiadać do wykonania zadania minimum 4 autobusy nie starsze niż z 2005 roku o liczbie miejsc nie mniejszej niż maksymalna liczba przewożonych uczniów na poszczególnych trasach. Pojazdy muszą posiadać ważne badanie techniczne i ubezpieczenie OC oraz NW. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami sporządzony według załącznika Nr 6 do SIWZ, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny), - wskaże do uczestniczenia w wykonywaniu niniejszego zamówienia osoby/podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj. co najmniej ilością osób (kierowcy) odpowiednią do ilości tras, na które składa ofertę. Wszystkie osoby muszą posiadać wymagane uprawnienia: ważne prawo jazdy kategorii D, ważne świadectwo kwalifikacji zawodowych oraz inne wymagane przepisami prawa uprawnienia. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania osobami wskazanymi do wykonywania niniejszego zamówienia, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ. Zapewni do wykonania zadania odpowiednią ilość osób odpowiadającą ilości wyznaczonych tras, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie).
 Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
 Informacje dodatkowe:
 III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
 Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
 III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 tak
 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
 nie
 III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)W zakresie uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej: 1) aktualne na dzień składania ofert zezwolenie/licencja na wykonywanie krajowego, zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi lub licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1414 ze zm.); W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten może być złożony wspólnie. 2)W zakresie zdolności technicznej i zawodowej: wykaz osób, narzędzi (pojazdów), zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten może być złożony wspólnie. 3)W zakresie sytuacji finansowej przedłożenie ważnej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca ubiegający się o zamówienie wypełnią załączniki dotyczące Wykonawcy stanowiące załączniki do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
 IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
 Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
 nie
 Informacje dodatkowe:
Nie
 IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
 Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
 nie
 Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 nie
 IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
 (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców 
 Przewidywana minimalna liczba wykonawców
 Maksymalna liczba wykonawców 
 Kryteria selekcji wykonawców:
 IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
 z kilkoma wykonawcami
 Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
 nie
 Informacje dodatkowe:
Nie
 Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
 nie
 Informacje dodatkowe:
 W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
 nie
 Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
 Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Nie
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
 nie
 Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Nie
 Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Nie
 Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
 Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
 Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
 Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
 Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
 Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie:
cena 90
czas zapewnienia pojazdu zastępczego 10
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
 tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
 Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
 Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
 Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
 Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
 Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
 Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
 Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
 Wstępny harmonogram postępowania:
 Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
 Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
 Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
 Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
 Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 nie
 Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
 Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
 Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
 Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy dopuszczone są w następujących przypadkach: zmiany zakresu usługi, zmiany ceny usług, zmiany osoby odpowiedzialnej z nadzór nad wykonaniem umowy, zmiany tytułu prawnego do prowadzenia działalności rzez Wykonawcę. Zaoferowana cena biletu miesięcznego brutto, która stanowi podstawę do wyliczenia całkowitej wartości zobowiązania nie wzrośnie w roku szkolnym 2016/2017. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za każdym razem będzie ustalana z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującego na dzień wystawienia faktury. Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpić może za zgodą obu stron, zostanie wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
 Data: 25/08/2016, godzina: 10:00,
 Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
 nie
 Wskazać powody:
 Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.6.3) Termin związania ofertą:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 

                                                                                                                                                                                                                                                BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                                          mgr Leszek Waloch


 zalsiwz.doc      specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Dostosowanie budynków przy ul. Obr. Pokoju 24 w Dobiegniewie do potrzeb siedziby Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dobiegniew.pl

Dobiegniew: Dostosowanie budynków przy ul. Obr. Pokoju 24 w Dobiegniewie do potrzeb siedziby Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie
Numer ogłoszenia: 153315 - 2016; data zamieszczenia: 25.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobiegniew , ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew, woj. lubuskie, tel. 095 7611001, faks 095 7611041.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobiegniew.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostosowanie budynków przy ul. Obr. Pokoju 24 w Dobiegniewie do potrzeb siedziby Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane prowadzone będą na terenie działki o nr 112/1 obręb ewidencyjny Dobiegniew, gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie. Zakres zadania obejmuje przebudowę budynku po byłej szkole podstawowej z dostosowaniem pod potrzeby siedziby Urzędu Miejskiego (powierzchnia użytkowa obiektu - 604,81 m2, kubatura - 5.972,00 m3, liczba kondygnacji nadziemnych - 2), w szczególności: - wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej; - wykonanie instalacji elektrycznej, komputerowej i telefonicznej; - roboty rozbiórkowe; - roboty murarskie; - roboty remontowe (posadzki, tynki, stolarka drzwiowa i okienna, malowanie, okładziny ścienne).
II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających - nie
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.27.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI - nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający informuje, że działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Należy wykazać roboty budowlane wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów wskazujących, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna kryterium za spełnione jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał minimum jedno zadanie odpowiadające swym zakresem i rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (remont, przebudowa, budowa budynku o powierzchni użytkowej min. 550 m2 obejmujące w swoim zakresie instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, telefoniczne oraz roboty ogólnobudowlane). Przy analizie ofert pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu obowiązuje zasada spełnia/ nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie specjalnych wymagań.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonawca wykaże dysponowanie jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku: Kierownik Budowy - minimalne wymagania: - doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy - min. 4 lata; - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej.
  W przypadku obywateli państw Europejskich Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami), z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przy analizie ofert pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu obowiązuje zasada spełnia/ nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonawca biorący udział w zamówieniu wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż               100 000 zł. Przy analizie ofert pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu obowiązuje zasada spełnia/ nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pozostałe wymagane dokumenty, które musi zawierać oferta: - formularz ofertowy, z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1; - kosztorys ofertowy, - pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów; - pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że polega na ich wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków (dotyczy tylko Wykonawców korzystających z wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10
IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: nie
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian w umowie (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych): 1. Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach: a) w przypadku nowo powstałej infrastruktury na nieruchomościach objętych zamówieniem, o których Zamawiający nie posiadał wiedzy, a która spowoduje kolizję nieprzewidzianą w opracowanej dokumentacji - o czas niezbędny do wykonania dokumentacji likwidującej kolizję oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń do ich realizacji, b) wystąpienia wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót - o czas potrzebny do przeprowadzenia odkryć archeologicznych niezbędnych do wykonania badań ratowniczych, c) w przypadku zmian na terenach nieruchomości przyległych do obszaru objętego zamówieniem, które mogą spowodować kolizję z wykonywaniem robót - o czas niezbędny do wykonania dodatkowych robót likwidujących istniejące kolizje, d) w przypadku nałożenia podczas realizacji robót przebudowy istniejącej infrastruktury przez dysponentów sieci (Zakład Energetyczny, TP SA, PUK KOMUNALNI) - o czas niezbędny do wykonania tych robót, e) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujących czasowym zawieszeniem lub spowolnieniem realizacji umowy w tym: w wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych (np.: długotrwałe opady deszczu, porywiste wiatry), klęsk żywiołowych (np.: powódź, huragan, trzęsienie ziemi), trwających co najmniej 7 dni - o czas trwania tych zdarzeń (udokumentowanych przez Wykonawcę), f) czasowego wstrzymania robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy np. wskutek decyzji administracyjnej wstrzymującej prace - o czas określony w decyzji. 2. Zmiana podwykonawcy lub podmiotu trzeciego przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami/ doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 3. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 1 Strony uzgodnią powyższe zmiany zawartej umowy w formie aneksu. 4. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2 nie będzie konieczności zmiany umowy w formie aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobiegniew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ dostępna na stronie internetowej bezpłatnie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew; Sekretariat Urzędu - pokój nr 15.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
                                                                                                                                                                                                                                   BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                              mgr Leszek Waloch
 
 

 Kosztorysofertowyarchitekturaikonstrukcja.zip      Kosztorys ofertowy i przedmiar - architektura i konstrukcja

 Kosztorysofertowyelektryczna.zip      Kosztorys ofertowy i przedmiar - część elektryczna

 Kosztorysofertowysanitarna.pdf      Kodsztorys ofertowy - instalacje wod. - kan., C.O.

 Odpowiedzinr1budynek.pdf      Odpowiedzi na zapytanie Nr 1 - umieszczono dnia 03.08.2016r.

 Odpowiedzinr2budynek.pdf      Odpowiedzi na zapytania Nr 2 - umieszczono dnia 04.08.2016r.

 Projektwykonawczy.zip      Projekt wykonawczy - architektura i konstrukcja

 ProjektwykonawczywodkanCO.zip      Projekt wykonawczy - instalacje wod. - kan., C.O.

 Rrojektwykonawczyelektryka.zip      Projekt wykonawczy - część elektryczna

 SIWZsiedziba.doc      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 STWiORarchitekturaikonstrukcja.zip      Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - architektura i konstrukcja

 STWiORelektryczna.pdf      Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - część elektryczna

 STWiORsanitarne.zip      Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - instalacje wod. - kan., C.O.

 ZawuniewaznienieObrPokoju.pdf      zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia - umieszczono dnia 16.08.2016r.


Sukcesywna dostawa opału transportem kołowym dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych KOMUNALNI Spółka z o.o. w Dobiegniewie

Dobiegniew: Sukcesywna dostawa opału transportem kołowym dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych KOMUNALNI Spółka z o.o. w Dobiegniewie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "KOMUNALNI" Spółka z o.o. w Dobiegniewie , ul. Poznańska 8, 66-520 Dobiegniew, woj. lubuskie, tel. 095 7611052, faks 095 7611054.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa opału transportem kołowym dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych KOMUNALNI Spółka z o.o. w Dobiegniewie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla Orzech II w okresie grzewczym 2016/2017. Wymieniony poniżej materiał musi być dostarczony według parametrów, norm i okresów wyszczególnionych poniżej. Węgiel Orzech II 1075 t (+/- 20%), Dostawa węgla Orzech II transportem kołowym na place składowe Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych KOMUNALNI Sp. z o.o.: Szkolna, Mickiewicza i Nowomłyńska - Dobiegniew, Radęcin - Kowalec. Miejsce dostawy i ilości w tonach: Ulica Szkolna: VIII - 25 IX -25 X -25 XI - 75 XII 75 I -100 II-100 III-100 IV -25 Razem: 550 Ulica Mickiewicza VIII - - IX -25 X - - XI - 25 XII 25 I -25 II-25 III-25 IV -25 Razem: 175 Nowomłyńska - Oczyszczalnia VIII - - IX -25 X - 25 XI - 25 XII - I -25 II-25 III-25 IV -- Razem: 150 Radęcin - Kowalec VIII - - IX -25 X - 25 XI - 25 XII - 25 I -25 II-25 III-25 IV -25 Razem: 200 Węgiel Orzech II - wartość opałowa min. 29 000 kJ/kg Węgiel Orzech II o parametrach: a) wartość opałowa - min. 29 000 kJ/kg b) popiół - do 8 % c) siarka - do 0,6% d) granulacja - 50-25 mm e) części lotne - min 32% f) wilgotność całkowita - do 10% Certyfikaty Wymagane jest załączenie do oferty certyfikatów jakości oferowanych przez Wykonawcę asortymentów węgla. Wykonawca będzie zobowiązany również do dostarczenia kopii certyfikatu jakości wystawionego przez producenta do każdej dostawy. Certyfikaty, o których mowa wyżej muszą zawierać następujące dane: a) wyniki badań wystawione przez laboratorium, które określają: - wartość opałową w stanie roboczym (kJ/kg), - wartość opałową przy 10% wilgotności (kj/kg), - całkowita zawartość wilgoci w stanie roboczym (%), - zawartość siarki (%), - sortyment b) datę wysyłki, c) klasę węgla, d) tonaż, e) datę badania Dostawy opału odbywać się będą w godz. 7.oo - 14.oo w dni robocze (od poniedziałku do piątku) na zgłoszenie telefoniczne przez uprawnionego pracownika Zamawiającego, transportem Wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia. Podana ilość w okresie trwania umowy może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu). Ewentualne zmiany ilości mogą być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia dodatkowego zamówienia pomiędzy partiami podanymi w harmonogramie dostaw..
II.1.5) 
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
· Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
· Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp, do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.11.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.08.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 85 1240 3637 1111 0000 4054 2742 Bank Pekao S.A. I O/Choszczno b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 11.2.a) rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy PZP. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzyma wadium także w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9.8 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 2 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie przedłożą któregokolwiek z dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga by wykazał, iż wykonał z należytą starannością, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jedną dostawę węgla Orzech II w ilości rocznej nie niższej niż 1000 ton, z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Ww. warunek w odniesieniu do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie oceniał łącznie. W przypadku Wykonawców, którzy realizowali dostawy za wynagrodzeniem wyrażonym w innych walutach niż złoty polski, Zamawiający przeliczy wartość tych dostaw po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie przedłożą któregokolwiek z dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 2 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie przedłożą któregokolwiek z dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 2 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie przedłożą któregokolwiek z dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą jak 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie przedłożą któregokolwiek z dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ. 2.Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być załączone do oferty, o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 7.4.3 Dowód wniesienia wadium
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
·         1 - Cena - 95
·         2 - Czas dostawy - 5
IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza między innymi następujące możliwości zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę; 2) zmiana ilości dostaw poszczególnych partii (zwiększenie lub zmniejszenie) uzależnione w szczególności w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym; 3) możliwość złożenia dodatkowego zamówienia pomiędzy partiami podanymi w harmonogramie dostaw; 4) przedłużenia terminu umowy; 5)zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę. 3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4. Zmiany związane z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych) nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu art 144 ustawy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobiegniew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych KOMUNALNI Spółka z o. o., ul. Poznańska 8a, 66-520 Dobiegniew.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2016 godzina 12:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych KOMUNALNI Spółka z o. o., ul. Poznańska 8a, 66-520 Dobiegniew, sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
                                                                                                                                           
                                                                                                                                               Prezes Zarządu
                                                                                                                                                                                                                            Dyrektor Spółki
                                                                                                                                                                                                                      Agnieszka Walendzik
 


 infozmiana.docx      zmiana ogłoszenia - umieszczono dnia 20.07.2016r.

 odpzapytanienr1.docx      odpowiedź na zapytanie nr 1 - umieszczono dnia 15.07.2016r.

 odpzapytanienr2.pdf      odpowiedź na zapytanie nr 2 - umieszczono dnia 19.07.2016r.

 SIWZ1.docx      Załącznik SIWZ

 zaczniknr7doSWIZ.doc


Przebudowa drogi we wsi Radęcin

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY DNIA 10.08.2016r.

Znak: RKG.271.3.2016.GA                                                                                                                                                                        Dobiegniew, dn. 10.08.2016 r.                                                   
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: „Przebudowa drogi we wsi Radęcin, gmina Dobiegniew”.
 
 
         Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, informuję niniejszym, że w przetargu nieograniczonym na wybór Wykonawcy zadania pn.: „Przebudowa drogi we wsi Radęcin, gmina Dobiegniew” ogłoszonym w dniu  13-07-2016 r. (BZP – numer ogłoszenia 133171-2016):
1)        jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:
a)      Przedsiębiorstwo Drogowo-Usługowe „DROMAX” Ryszard Kobierski i Karol Kobierski
Spółka Cywilna, ul. Gorzowska 36, 66-500 Strzelce Kraj. Oferta spełnia wymogi Zamawiającego
i jest najkorzystniejsza pod względem zastosowanych  kryteriów, którymi były cena oraz okres gwarancji (oferta otrzymała łącznie 100,00 punktów: cena – 90 pkt., okres gwarancji – 10 pkt.).
b)      Oferty złożyli jeszcze:
Ø Zakład Drogowo-Budowlany Krzysztof Jaworski, Dąbrówka, ul. Polna 14, 62-070 Dopiewo (oferta otrzymała łącznie 89,76 punktów: cena – 79,76 pkt., okres gwarancji – 10 pkt.),
Ø „MALDROBUD” Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz (oferta otrzymała łącznie 87,08 punktów: cena – 77,08 pkt., okres gwarancji – 10 pkt.),
Ø EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce (oferta otrzymała łącznie 83,65 punkty: cena – 73,65 pkt., okres gwarancji – 10 pkt.),

                                                                                                                                                                                                                                                     Burmistrz
                                                                                                                                                                                                                                               mgr Leszek Waloch


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dobiegniew.pl

Dobiegniew: Przebudowa drogi we wsi Radęcin Numer ogłoszenia: 133171 - 2016; data zamieszczenia: 13.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobiegniew , ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew, woj. lubuskie, tel. 095 7611001, faks 095 7611041.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobiegniew.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi we wsi Radęcin.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach planowanej inwestycji zrealizowany zostanie następujący zakres prac budowlanych: roboty budowlane prowadzone będą na terenie działek o nr 76,99,105,118,121,378 obręb ewidencyjny Radęcin, gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie. Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej Nr 001411F na odcinku 514 m, w szczególności: - koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 3386,00 m2; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - 2286,94 m2; - wykonanie warstwy wyrównawczejz kruszywa naturalnego - 1614,00 m2; - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - 2876,60 m2; - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej - 1773,00 m2; - humusowanie terenów zielonych z obsianiem trawą - 1202,70 m2; - ustawienie krawężników betonowych - 1019,80 m; - oznakowanie pionowe i poziome dróg; - roboty rozbiórkowe elementów dróg.
II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający informuje, że działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Należy wykazać roboty budowlane wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów wskazujących, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna kryterium za spełnione jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał minimum jedno zadanie odpowiadające swym zakresem i rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (wykonanie nawierzchni utwardzonych betonem asfaltowym lub kostką betonową brukową - łączna powierzchnia lub powierzchnia jednego sposobu utwardzenia min. 4.000 m2). Przy analizie ofert pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu obowiązuje zasada spełnia/ nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie specjalnych wymagań.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie specjalnych wymagań.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonawca biorący udział w zamówieniu wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000zł. Przy analizie ofert pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu obowiązuje zasada spełnia/ nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pozostałe wymagane dokumenty, które musi zawierać oferta: - formularz ofertowy, z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1; - kosztorys ofertowy, - pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów; - pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że polega na ich wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków (dotyczy tylko Wykonawców korzystających z wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10
IV.2.2)
 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna - nie

   
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian w umowie (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych): 1. Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach: a) w przypadku nowo powstałej infrastruktury na nieruchomościach objętych zamówieniem, o których Zamawiający nie posiadał wiedzy, a która spowoduje kolizję nieprzewidzianą w opracowanej dokumentacji - o czas niezbędny do wykonania dokumentacji likwidującej kolizję oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń do ich realizacji, b) wystąpienia wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót - o czas potrzebny do przeprowadzenia odkryć archeologicznych niezbędnych do wykonania badań ratowniczych,
c) w przypadku zmian na terenach nieruchomości przyległych do obszaru objętego zamówieniem, które mogą spowodować kolizję z wykonywaniem robót - o czas niezbędny do wykonania dodatkowych robót likwidujących istniejące kolizje, d) w przypadku nałożenia podczas realizacji robót przebudowy istniejącej infrastruktury przez dysponentów sieci (Zakład Energetyczny, TP SA, PUK KOMUNALNI) - o czas niezbędny do wykonania tych robót, e) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujących czasowym zawieszeniem lub spowolnieniem realizacji umowy w tym: w wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych (np.: długotrwałe opady deszczu, porywiste wiatry), klęsk żywiołowych (np.: powódź, huragan, trzęsienie ziemi), trwających co najmniej 7 dni - o czas trwania tych zdarzeń (udokumentowanych przez Wykonawcę), f) czasowego wstrzymania robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy np. wskutek decyzji administracyjnej wstrzymującej prace - o czas określony w decyzji. 2. Zmiana podwykonawcy lub podmiotu trzeciego przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami/doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 3. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 1 Strony uzgodnią powyższe zmiany zawartej umowy w formie aneksu.
4. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2 nie będzie konieczności zmiany umowy w formie aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobiegniew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ dostępna na stronie internetowej bezpłatnie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew; Sekretariat Urzędu - pokój nr 15.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
vw przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                                                                                                                                                                                     Burmistrz
                                                                                                                                                                                                                                               mgr Leszek Waloch Projektstalejorganizacji.zip      Załącznik Nr 8 - Projekt stałej organizacji ruchu

 SIWZRadecin.doc      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 SWiORdroga.pdf      Załącznik Nr 9 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

 ZaacznikNr8.zip      Załącznik Nr 8 Projekt wykonawczy

 ZalacznikNr10.pdf      Załącznik Nr 10 - Kosztorys ofertowy z przedmiarem robót


Dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z osprzętem w formie lasingu

Dobiegniew: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z osprzętem w formie lasingu operacyjnego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

I. Zamawiający
1. Dane Zamawiającego
 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Spółka z o. o.
ul. Poznańska 8a
66-520 Dobiegniew
NIP 594-000-13-63
Regon 210019445
 
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
Mariusz Łuszkiewicz    komunalnidob@pro.onet.pl
Faks 957611052
 
II. Postępowanie
1. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10, przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2015, poz.2164) zwanej w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ustawą Pzp oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
Art. 10 ust. 1 ustawy Pzp „Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony”.
Art. 39 ustawy Pzp „Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia,w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.” Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny ( tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121
z późn. zm.).
 
 
III. Przedmiot zamówienia
1. Postanowienia ogólne
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika fabrycznie nowego wraz z osprzętem w formie leasingu operacyjnego, przeznaczonych dla
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Spółka z o. o. w Dobiegniewie.
 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 
1. Silnik
- silnik 4 cylindry, turbodoładowanie (turbosprężarka)
- moc homologowana kW/HP (2000/25/EC) 75-80 km
- liczba zaworów 8
- pojemność od 2850 do 2950 cm³
- chłodzenie cieczą
- sprzęgło dwustopniowe, suche, ceramiczne
 
2. Skrzynia biegów
- mechaniczna
- biegi 12 przód 12 tył z rewersem mechanicznym
- zmian biegów zsynchronizowana
- prędkość do 40 km/h
- hamulec ręczny mechaniczny
- obroty tylnego WOM 540/1000
 
3. Hydraulika
- mechaniczna regulacja pozycyjna i siłowa
- sterowanie mechaniczne
- trzypunktowy układ zawieszenia kategoria II
- pompa hydrauliczna 50l/min
- udźwig podnośnika min 24 kN
- zaczep przesuwny mechaniczny
- ilość szybkozłączy 2+1
 
4. Kabina – miejsce kierowcy
- kabina komfortowa z ogrzewaniem i wentylacją ( opcjonalnie klimatyzacja)
- przednia i tylna wycieraczka szyb
- spryskiwacz przedniej szyby
- dach z oknem dachowym
- lustra boczne
- kierownica regulowana w poziomie
- siedzenie regulowane mechanicznie z pasem bezpieczeństwa
- lampa ostrzegawcza koloru żółtego
 
5. Pozostałe parametry
- układ napędowy 4 WD
- układ kierowniczy hydrostatyczny
- hamulce robocze, postojowe tarczowe mokre, sterowanie hydrauliczne
- hamulce przyczepy pneumatyczne, jednoobwodowe
-  pojemność zbiornika (l) min 80
 
6. Informacja o rozmiarach i wadze
- masa własna – od 3.000 do 3.500 kg
- długość – od 4000 do 4800 mm
- szerokość – do 2200 mm
- wysokość – max 2650 mm
 
7. Koła
- koła przednie radialne 11.2R24
- koła tylne radialne 16.9.R30
 
8. Dodatkowe wyposażenie
- dolny zaczep piton fix i listwa zaczepowa
- dolne haki cbm
- obciążniki przód – od 200 do 300 kg
- błotniki przednie i tylne
 
WÓZ ASENIZACYJNY
- pojemność 5900 – 6100 L
- masa własna od 2000 do 2100 kg
- długość zbiornika od 4000 do 4200 mm
- ogumienie 500/60-22/5
- rozstaw kół  od 1800 do 1900 mm
- wydajność kompresora  6150l/min
- obroty wom: 540
- czas napełniania zbiornika sprężarką max. 6 min
- czas opróżniania zbiornika pod ciśnieniem max. 5 min.
 
Wyposażenie:
- konstrukcja wozu ramowa jednoosiowa ze zbiornikiem przykręconym do ramy
- rama wykonana z kształtowników zamkniętych
- zbiornik ze stali o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych
- wewnątrz zbiornika na obwodzie płaszczy przyspawane wręgi pierścieniowe usztywniające
- podwójny spaw zbiornika od wewnątrz i zewnątrz
- zbiornik i rama ocynkowane ogniowo
- otwierany tylny właz o średnicy 500 mm
- manowakuometr
- zasuwa tylna 4” otwierana hydraulicznie – sterowanie z ciągnika
- dwa dodatkowe króćce umieszczone po prawej i lewej stronie wozu, zaślepione i przygotowane do montażu zasuwy ręcznej
- podwójne zabezpieczenie kompresora przed zalaniem – zaworem nadmiarowym umieszczonym na szczycie zbiornika, oraz syfonem z wziernikiem i zaworem spustowym
- zawór bezpieczeństwa nadciśnieniowy ustawiony na 0,5 bar
- wąż ssawny 4” (Ø110 mm) o długości 6m z koszem ssącym umieszczonym na końcu
- dwa wskaźniki napełnienia zbiornika w postaci wzierników
- króćce spustowe w najniższym punkcie zbiornika
- instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
- hamulec postojowy ręczny na korbkę
- podpora dyszla, prosta mechaniczna teleskopowa
- zaczep dyszla obrotowy z okiem 50 mm
- instalacja oświetleniowa 12V
- przewód przyłączeniowy spiralny instalacji oświetleniowej
- lampa ostrzegawcza koloru żółtego
- błotniki kół
 
Dostarczony pojazd musi spełniać wymagania przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego.
 
3. Autoryzowany punkt serwisowy i sprzedażowy w odległości nie więcej niż 55 km od siedziby Zamawiającego.
 
4. Podział zamówienia na części
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
5. Nazwy i kody Wspólnego słownika zamówień
CPV  16600000‐1, 16000000‐5, 16700000-2


IV. Oferty wariantowe oraz zamówienia uzupełniające
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
 
V. Termin wykonania zamówienia i gwarancja
1. Umowa leasingu operacyjnego będzie zawarta na okres 60 miesięcy od dnia przekazania ciągnika wraz z osprzętem Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym.
 
2. Dostawa samochodów:
1) termin wymagany: do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;
2) termin pożądany krótszy, zadeklarowany przez Wykonawcę (II kryterium oceny ofert).
 
 
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu;
 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
 
Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca zrealizował - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej dwie dostawy ciągników w formie leasingu operacyjnego o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto każda;
 
Jeżeli wartość wykazywanej dostawy, zgodnie z zawarta umową, wyrażona jest w innej walucie niż złoty polski (PLN) do przeliczenia należy przyjąć średni kurs waluty w stosunku do złotego polskiego według notowań Narodowego Banku Polskiego (Tabela A) na dzień publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu;
 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu;
 
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, potencjale technicznym, zdolnościach finansowych i ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Zobowiązany jest w takiej sytuacji udowodnić Zamawiającemu, że będzie faktycznie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego potencjał (wzór stanowi załącznik nr 6)
 
VII. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania Wykonawca przedkłada:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Wykaz głównych dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
 
Na podstawie § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231), Zamawiający określa, iż Wykonawcę obowiązuje wskazanie w wykazie, o którym mowa powyżej przynajmniej dwóch dostaw w ramach leasingu operacyjnego ciągników o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy, 00/100) brutto każda1, wraz ze złożeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
Wykaz zawierający powyższe informacje należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 5) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem.
7. Listę podmiotów należących wraz z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. - Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Wzory oświadczenia stanowią załączniki nr 5 do SIWZ.
8. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dokumenty, o których mowa w pkt od 4 do 7 składa każdy z Wykonawców. Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie.
 
VIII. Wykonawcy występujący wspólnie
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, badanie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
 
IX. Wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 2 000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące złotych, 00/100).
 
 
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1)    pieniądzu,
2)    poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z  tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3)    gwarancjach bankowych,
4)    gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)    poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r., poz. 978 i 1240).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 85 1240 3637 1111 0000 4054 2742 Bank Pekao S.A. I O/Choszczno  z opisem wskazującym na nazwę przetargu, którego dotyczy. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu załączona do oferty.
4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, należy oryginał dowodu jego wniesienia złożyć w siedzibie Zamawiającego w Dobiegniewie                        w ul. Poznańska 8a, sekretariat, przed upływem terminu składania ofert lub dołączyć do oferty w osobnej kopercie z opisem "wadium".
5. W każdym z tych przypadków poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu wadialnego należy dodatkowo załączyć do oferty. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i ust.5 ustawy Pzp.
6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie Wadium  w pieniądzu  za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
7. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)    odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b)    zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po  stronie Wykonawcy.
 
X. Sposób przygotowania oferty
 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty.
5. Dokumenty przedłożone przez Wykonawcę powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnioną osobę/y, dla której upoważnienie zostało dołączone do oferty.
6. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane.
7. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Wymaga się aby oferta zawierała:
 
1) Formularz oferty zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;
 
2) Oryginał lub poświadczoną za zgodność przez notariusza kopię pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy             w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego załączonego do oferty;
3) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z pkt VII.
10. Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu, zaadresowanym na adres Zamawiającego, tj.:
 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
„KOMUNALNI” Spółka z o. o.
, ul. Poznańska 8a,
66-520 Dobiegniew
i zawierającym oznaczenie:
Oferta
Na zadanie pod nazwą:
„Dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z osprzętem w formie leasingu operacyjnego"
 
nie otwierać przed dniem 08 lipca.2016 r. godz. 12:00
 
 
11. Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż powyżej, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie do siedziby Zamawiającego bądź przedwczesne, przypadkowe otwarcie.
12. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w Formularzu oferty.
W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa wykonawca zobowiązany jest do wykazania nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią taką tajemnicę.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak                            i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA”.
14. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem „WYCOFANE”.
 
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Spółka z o. o., ul. Poznańska 8a, 66-520 Dobiegniew w sekretariacie.
2. Termin składania ofert upływa dnia 08 lipca 2016 r. o godz. 12:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 lipca 2016 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego – Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Spółka z o. o.,
ul. Poznańska 8a, 66-520 Dobiegniew biuro nr 8

 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego wniosek, informację z otwarcia ofert.
6. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
 
XII. Termin związania ofertą
 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 
XIII. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami
 
1. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Dla poszczególnych czynności wystarczające jest dokonanie czynności w formie faksu lub drogą elektroniczną                       w zakreślonym terminie. Forma faksu lub elektroniczna jest niedopuszczalna do następujących czynności wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej: złożenie oferty, zmiana oferty, powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty, oraz uzupełnienie na wezwanie Zamawiającego dokumentów                       i oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ nie ujawniając przy tym źródła zapytania pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zamieszczać będzie pytania i odpowiedzi na pytania na stronie internetowej: http://www.dobiegniew.pl
4. Pytania należy kierować elektronicznie, na adres poczty komunalnidob@pro.onet.pl, lub pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Spółka z o. o., ul. Poznańska 8a, 66-520 Dobiegniew. Wskazane jest, aby pytania przesyłane za pomocą poczty elektronicznej były zredagowane w formacie edytowalnym (np. MS Word).
5. W przypadku dostarczenia korespondencji osobiście na adres wskazany w ust. 4, należy składać ją w godzinach: 7:00 – 15:00.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej: http://www.dobiegniew.pl
 
7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania informacyjnego dla Wykonawców.
 
XIV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
 
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania zawarte w SIWZ.  W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, opłaty transportowe itp. Włącznie z podatkiem od towarów i usług – VAT.
 
2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ.
 
3. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia.
4. Cena oferty winna uwzględniać podatek VAT. Wykonawca obowiązany będzie do wystawiania poszczególnych faktur za realizację przedmiotu zamówienia, ze stawką podatku VAT obowiązującą na dzień składania faktury.
 
5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Załączniku nr 7 do SIWZ– Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
 
XV. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
1. Dla oceny ofert Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:
 
Lp. Nazwa kryterium
 
Waga kryterium (pkt)
 
1. Cena 90
2. Termin dostawy 10
 
2. W kryterium cena oferta najtańsza uzyska maksymalną ilość punktów tj. 90 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wynikającą ze wzoru:
 
                                                      cena najniższa
liczba punktów oferty ocenianej = --------------------- x 90 pkt
                                                       cena badana
 
3. W kryterium termin dostawy Zamawiający przyzna maksymalnie 10 pkt. na podstawie terminu dostawy określonego przez Wykonawcę w formularzu oferty, według poniższej zasady:
Zamawiający wymaga, aby termin dostawy był nie dłuższy niż 60 dni. Zamawiający przyzna punkty przyjmując za podstawę wyliczenia najkrótszy zaoferowany termin dostawy przypisując mu 10 punktów.
Liczba punktów w kryterium „termin dostawy” będzie wyliczona wg następującego wzoru:
 
                                                                          najkrótszy termin dostawy
liczba punktów dla kryterium termin dostawy = ------------------------------------x 10 pkt
                                                                        termin dostawy oferty badanej
 
UWAGA:
Zaoferowany przez Wykonawcę termin dostawy nie może przekraczać 60 dni, pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.
 
4. Ocena oferty zostanie policzona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty uzyskane przez ofertę w ramach każdego kryterium zostaną zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów
 
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
XVII. Formalności, jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.
 
XVIII. Warunki Umowy
1. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana, jako oferta najkorzystniejsza w rozumieniu Pzp, zostanie zawarta umowa na wzorze, stanowiącym odpowiednio, 
 w zależności tego, który podmiot będzie stroną umowy, załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Zgodnie z treścią art. 144 Pzp Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian w treści umowy w zakresie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
a ponadto w zakresie:
parametrów technicznych samochodu lub wyposażenia ciągnika w stosunku do określonych w ofercie, w sytuacji, gdy zmiana ta nie powoduje pogorszenia parametrów                 i wyposażenia w stosunku do określonych w SIWZ, a wartość wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, w sytuacji braku dostępności ciągnika o właściwych parametrach na rynku.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1)-3), strony umowy dokonają zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, stosownie do zasad określonych w umowie.
 
XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
 
2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną , albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Wartość powyższego zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje więc wyłącznie wobec następujących czynności”
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w ust. 3 i 4 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
8. Odwołanie zawiera:
1) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), miejsce zamieszkania lub siedzibę, numer telefonu lub faksu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);
2) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę zamawiającego, oraz numer telefonu lub faksu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;
3) określenie przedmiotu zamówienia;
4) wskazanie numeru ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - w przypadku ich zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
5) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp;
6) przedstawienie zarzutów;
7) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;
8) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;
9) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela (przedstawicieli);
10) wykaz załączników.
9. Do odwołania dołącza się:
1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;
2) dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu;
3) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, pełnomocnictwo albo inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.
10. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych;
2) uiszczono wpis.
11. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

XX. Załączniki do SIWZ
Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 Wzór Formularza oferty
Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 4 - Wykaz głównych dostaw
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej lub o braku przynależności do grupy kapitałowej,
Załącznik nr 6 – zobowiązanie,
Załącznik nr 7 – wzór umowy


                                                                                                                                                                                                                            Prezes Zarządu
                                                                                                                                                                                                                            Dyrektor Spółki
                                                                                                                                                                                                                      Agnieszka Walendzik
                                                                                                                                                                                                                                          odpzap1finanse.pdf      załącznik do odpowiedzi na zapytanie nr 1-dokumenty finansowe - umieszczono dnia 04.07.2016r.

 odpzap1umowa.pdf      załącznik do odpowiedzi na zapytanie nr 1-umowa spółki - umieszczono dnia 04.07.2016r.

 odpzapytanienr1.pdf      odpowiedź na zapytanie nr 1 - umieszczono dnia 04.07.2016r.

 zalacznik16.docx      załączniki 1-6 w wersji do edycji

 zalacznik7.doc      umowa na ciągnik wersja edytowalna


Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie

Dobiegniew, dn. 17.06.2016 r.
                                                                                                                                                                                                                       
Dobiegniew: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobiegniew , ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew, woj. lubuskie, tel. 95 7611001, faks 95 7611041.
        Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobiegniew.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
I. 3) REFERAT PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: Referat Komunalno-Gospodarczy,
       Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami – inż. Grażyna Aleksandrowicz, tel. 95 7488146.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA
 
II.1)    OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie.
II.1.2)  Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach planowanego zadania zrealizowany zostanie zakres robót instalacyjnych
           obejmujący remont Biobloku WS-400, tj.:
 1. wymianę rusztu napowietrzającego w komorach napowietrzających,
 2. wymianę przelewów pilastych wraz z mocowaniami i rurą centralną w osadnikach wtórnych,
 3. piaskowanie i malowanie komory beztlenowej,
 4. piaskowanie i malowanie górnych części wewnętrznych ścian osadników wtórnych na wysokości 0,8 m od górnej krawędzi,
 5. wymianę żurawików do pomp osadowych o udźwigu do 100 kg,
 6. wymianę żurawika pomp recyrkulacyjnych o udźwigu do 250 kg,
 7. wymianę żurawików do mieszadeł wraz z prowadnicami o udźwigu do 100 kg,
 8. wymianę opierzenia reaktora z blachy cynkowej na blachę ze stali nierdzewnej gat. 304,
 9. wymianę rury przelewowej w komorze beztlenowej - wykonanie rury ze stali nierdzewnej gat. 304,
 10. wymianę blachownicy (odbojnicy) dolnego pasa przy barierkach ochronnych na blachownicę z blach ze stali nierdzewnej,
 11. oczyszczenie i malowanie barierek ochronnych pomostu roboczego,
 12. wymianę krat pomostowych na pomoście roboczym na kraty ocynkowane na długości 29 m.
Roboty wymienione w podpunktach a,b,c,d,i  należy wykonać maksymalnie w przeciągu 5 dni (poniedziałek – piątek) po uprzednim uzgodnieniu dokładnego terminu z administratorem Oczyszczalni, tj. z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o. w Dobiegniewie (osoba do kontaktu – Mariusz Łuszkiewicz , tel. 512320878).
Kosztorys ofertowy oraz projekt umowy zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu www.dobiegniew.pl. 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.27-4.
II.1.5) Nie przewiduje się składania ofert częściowych.

II.2) TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016 r.

II.3) WARUNKI PŁATNOŚCI: 30 dni po otrzymaniu, przez Zamawiającego, faktury z protokołem odbioru robót.

II.4) KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: cena jest jedynym kryterium oceny; znaczenie – 100 pkt.
 
SEKCJA III: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

III.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest dokumentacja przetargowa: www.dobiegniew.pl
III.2) Termin składania ofert: 30.06.2016 r. godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew,
         Sekretariat Urzędu - pokój nr 15.

                                                                                                                                                                                                                                                 BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                                          mgr Leszek Waloch


 Formularz.docx      Formularz ofertowy

 Kosztorys.docx      Kosztorys ofertowy

 Umowa.docx      Umowa na roboty budowlane - projekt


Remont drogi gminnej Nr 001404F w miejscowości Łęczyn w km 1+600 - 3+000 wraz z przepustem w km 1+870

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.dobiegniew.pl

Dobiegniew: Remont drogi gminnej Nr 001404F w miejscowości Łęczyn w km 1+600 - 3+000 wraz z przepustem w km 1+870
Numer ogłoszenia: 51969 - 2016; data zamieszczenia: 11.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobiegniew , ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew, woj. lubuskie,
tel. 095 7611001, faks 095 7611041.
 • Adres strony internetowej zamawiającego:  www.dobiegniew.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej Nr 001404F w miejscowości Łęczyn w km 1+600 - 3+000 wraz z przepustem w km 1+870.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane prowadzone będą na terenie działki nr 80/1, obręb ewidencyjny Stare Osieczno, gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie. Zakres zadania obejmuje remont drogi gminnej Nr 001404F na odcinku 1400 m, w szczególności: - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 6366,50 m2; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - 766,50 m2; - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - 5999,00 m2; - humusowanie terenów zielonych z obsianiem trawą - 2100,00 m2; - ustawienie krawężników betonowych - 34 m; - remont przepustu drogowego - 1 szt..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

    II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE  O CHARAKTERZE  PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM  I TECHNICZNYM
III.1) ZALICZKI - nie
III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 2.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający informuje, że działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
 • III.2.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Należy wykazać roboty budowlane wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów wskazujących, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna kryterium za spełnione jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał minimum jedno zadanie odpowiadające swym zakresem i rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (wykonanie nawierzchni utwardzonych betonem asfaltowym min. 4.500 m2). Przy analizie ofert pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu obowiązuje zasada spełnia/ nie spełnia.
 • III.2.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie specjalnych wymagań.
 • III.2.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie specjalnych wymagań.
 • III.2.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonawca biorący udział w zamówieniu wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł. Przy analizie ofert pod względem spełnienia warunków udziału
  w postępowaniu obowiązuje zasada spełnia/ nie spełnia.
III.3) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.3.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
  z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.3.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
  w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
  w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.3.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.3.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.3.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pozostałe wymagane dokumenty, które musi zawierać oferta: - formularz ofertowy, z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1; - kosztorys ofertowy, - pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów; - pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że polega na ich wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków (dotyczy tylko Wykonawców korzystających z wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów).
 
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 90
 • 2 - okres gwarancji - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
Dopuszczalne z   miany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian w umowie (na podstawie art. 144
 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych): 1. Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach: a) w przypadku nowo powstałej infrastruktury na nieruchomościach objętych zamówieniem, o których Zamawiający nie posiadał wiedzy, a która spowoduje kolizję nieprzewidzianą w opracowanej dokumentacji - o czas niezbędny do wykonania dokumentacji likwidującej kolizję oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń do ich realizacji, b) wystąpienia wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót - o czas potrzebny do przeprowadzenia odkryć archeologicznych niezbędnych do wykonania badań ratowniczych, c) w przypadku zmian na terenach nieruchomości przyległych do obszaru objętego zamówieniem, które mogą spowodować kolizję z wykonywaniem robót - o czas niezbędny do wykonania dodatkowych robót likwidujących istniejące kolizje, d) w przypadku nałożenia podczas realizacji robót przebudowy istniejącej infrastruktury przez dysponentów sieci (Zakład Energetyczny, TP SA, PUK KOMUNALNI) - o czas niezbędny do wykonania tych robót, e) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujących czasowym zawieszeniem lub spowolnieniem realizacji umowy w tym: w wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych (np.: długotrwałe opady deszczu, porywiste wiatry), klęsk żywiołowych (np.: powódź, huragan, trzęsienie ziemi), trwających co najmniej 7 dni - o czas trwania tych zdarzeń (udokumentowanych przez Wykonawcę), f) czasowego wstrzymania robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy np. wskutek decyzji administracyjnej wstrzymującej prace - o czas określony w decyzji. 2. Zmiana podwykonawcy lub podmiotu trzeciego przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami/ doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 3. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 1 Strony uzgodnią powyższe zmiany zawartej umowy w formie aneksu. 4. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2 nie będzie konieczności zmiany umowy w formie aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobiegniew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
SIWZ dostępna na stronie internetowej bezpłatnie lub na pisemny wniosek złożony na adres: Urząd Miejski w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew.
IV.4.2 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew; Sekretariat Urzędu - pokój nr 15.
IV.4.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
                                                                                                                                                                                                            BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                        mgr Leszek Waloch


 
    

 Dokumentacjatechnicznadroga.zip      Dokumentacja techniczna

 Kosztorysofertowydroga.zip      Kosztorys ofertowy

 Odpowiedznapytanienr1.pdf      Odpowiedź za zapytanie Nr 1 - umieszczono dnia 18.05.2016r.

 Odpowiedznazapytanienr2.pdf      Odpowiedź na zapytanie Nr 2 - umieszczono dnia 20.05.2016r.

 SIWZdroga.doc      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Zalacznikdoodpowiedzinr1.pdf      Załącznik do odpowiedzi na zapytanie Nr 1 - zmieniony przekrój konstrukcyjny B-B - umieszczono dnia 18.05.2016r.

 Zawiadomienieuniewaznienie.pdf      Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia - umieszczono dnia 27.05.2016r.


Przetarg rozstrzygnięty dnia 01.04.2016r.


                                                                                                                                                                                                                                             Dobiegniew, dnia 01.04.2016r.
Znak: RKG.271.1.2016.GA                                              
                                                                                                 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: „Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Osiek do miejscowości Urszulanka”.
 
 
              Stosownie do art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, informuję niniejszym, że w przetargu nieograniczonym na wybór Wykonawcy zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Osiek do miejscowości Urszulanka”
ogłoszonym w dniu  01-03-2016 r. (BZP – numer ogłoszenia 44738-2016):
 1. jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:
 1. Zakład Usługowo-Handlowy WOMAR Wojciech Krawczyk; ul. Grabowa 4, 66-400 Gorzów Wlkp.. Oferta spełnia wymogi Zamawiającego i jest najkorzystniejsza pod względem zastosowanych  kryteriów, którymi były cena oraz okres gwarancji (oferta otrzymała łącznie 100,00 punktów: cena – 90 pkt., okres gwarancji – 10 pkt.).

  2. Oferty złożyli jeszcze:
 • Firma EKO-BUDOWA Grzegorz Oniszczuk; Święty Wojciech 31 C, 66-300 Międzyrzecz (oferta otrzymała łącznie 95,29 punkty: cena – 85,29 pkt., okres gwarancji – 10 pkt.),
 • „TOMALEX” Tomasz Pawlaczyk, Korytowo, ul. Spacerowa 6, 73-222 Suliszewo (oferta otrzymała łącznie 83,96 punktów: cena – 73,96 pkt., okres gwarancji – 10 pkt.),
 • Konsorcjum: Zakład Usługowo-Handlowy Marek Dylewski; Zakład Usługowo-Handlowy Zbigniew Dylewski, ul. Górna 20a, 87-600 Lipno (oferta otrzymała łącznie 82,52 punktów: cena – 72,52 pkt., okres gwarancji – 10 pkt.),
 • Zakład Instalacyjny i Usług Ogólnobudowlanych MATUSZCZAK Sp. z o.o., Os. Kasztelańskie 10A/4, 66-300 Międzyrzecz (oferta otrzymała łącznie 77,56 punktów: cena – 67,56 pkt., okres gwarancji – 10 pkt.),
 • Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazu Marian Madej, ul. Krzywa 10, 64-920 Piła (oferta otrzymała łącznie 77,25 punktów: cena – 67,25 pkt., okres gwarancji – 10 pkt.),
 • SANTECH S.C. Jarosław Golec & Krzysztof Zakrzewski, ul. Szosa Stargardzka 38/40, 70-893 Szczecin (oferta otrzymała łącznie 75,52 punktów: cena – 65,52 pkt., okres gwarancji – 10 pkt.),
 • PPUH Kazimierz Suterski, ul. Żwirowa 18, 66-330 Pszczew  (oferta otrzymała łącznie 70,95 punktów: cena – 60,95 pkt., okres gwarancji – 10 pkt.),
 • Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynieryjne „INSMONT” Sp. z o.o.. ul. Notecka 36, 64-800 Chodzież (oferta otrzymała łącznie 69,99 punkty: cena – 59,99 pkt., okres gwarancji – 10 pkt.),
 • M&K Zakład Sieci Sanitarnych Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 18, 66-400 Gorzów Wlkp.
  (oferta otrzymała łącznie 65,10 punkty: cena – 55,10 pkt., okres gwarancji – 10 pkt.),
 • Konsorcjum: P.P.H.U. „NIEWIADOMSKI” Sp. z o.o.; P.P.H.U. „NIEWIADOMSKI” Władysław Niewiadomski, ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz (oferta otrzymała łącznie 58,98 punkty: cena – 48,98 pkt., okres gwarancji – 10 pkt.),
 • SANITEX Sp. z o.o., ul. Niemcewicza 5, 66-400 Gorzów Wlkp.  (oferta otrzymała łącznie 58,93 punktów: cena – 48,93 pkt., okres gwarancji – 10 pkt.),
 • JASTA PLUS  Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zamkowa 1, 68-200 Żary (oferta otrzymała łącznie 57,79 punktów: cena – 47,79 pkt., okres gwarancji – 10 pkt.),
 • Firma Budowlana „JAMAL” Jan Pieprz, ul. Strzelecka 5, 64-920 Piła (oferta otrzymała łącznie 26,47 punktów: cena – 16,47 pkt., okres gwarancji – 10 pkt.),
 • Zakład Budowlano-Instalacyjny Jerzy Święcki, Siercz 5a, 66-320 Trzciel.
                                                                                                                                                                                                            BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                    mgr Leszek Waloch

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - "Budowa sieci wodociągowej Od miejscowości Osiek do Miejscowości Urszulanka"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.dobiegniew.pl
 

Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Osiek do miejscowości Urszulanka
Numer ogłoszenia: 44738 - 2016; data zamieszczenia: 01.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobiegniew , ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew,
        woj. lubuskie, tel. 095 7611001, faks 095 7611041.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobiegniew.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Osiek do miejscowości Urszulanka.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane prowadzone będą na terenie działek nr 172, 170, 212/1, 129, 376/3, 162, 376/6, 151 obręb ewidencyjny Osiek, gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie. Zakres zamówienia obejmuje budowę sieci wodociągowej od miejscowości Osiek do miejscowości Urszulanka, w szczególności: sieć wodociągową PE 100 SDR17 PN10 Dz 90 PE o długości 1261,62 m; sieć wodociągową w miejscu przewiertu sterowanego PE 100 RC Dz 90 o długości 17,0 m.
II.1.5) Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 1.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający informuje, że działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
 • III.1.2) Wiedza i doświadczenie
            Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • należy wykazać roboty budowlane wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów wskazujących, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna kryterium za spełnione jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał minimum jedno zadanie odpowiadające swym zakresem i rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (wykonanie sieci wodociągowej o długości min. 1.200 m). Przy analizie ofert pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu obowiązuje zasada spełnia/ nie spełnia.
 • III.1.3) Potencjał techniczny
             Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie specjalnych wymagań.
 • III.1.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
             Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie specjalnych wymagań.
 • III.1.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
             Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonawca biorący udział w zamówieniu wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł. Przy analizie ofert pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu obowiązuje zasada spełnia/ nie spełnia.
 
III.2) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.2.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.2.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.2.2.
III.2.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.2.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.2.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.3) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.2.1) albo w pkt III.2.2)
Pozostałe wymagane dokumenty, które musi zawierać oferta: formularz ofertowy, z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1; pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów; pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że polega na ich wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków (dotyczy tylko Wykonawców korzystających z wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian w umowie (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych): 1. Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach: a) w przypadku nowopowstałej infrastruktury na nieruchomościach objętych zamówieniem, o których Zamawiający nie posiadał wiedzy, a która spowoduje kolizję nieprzewidzianą w opracowanej dokumentacji - o czas niezbędny do wykonania dokumentacji likwidującej kolizję oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń do ich realizacji, b) wystąpienia wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót - o czas potrzebny do przeprowadzenia odkryć archeologicznych niezbędnych do wykonania badań ratowniczych, c) w przypadku zmian na terenach nieruchomości przyległych do obszaru objętego zamówieniem, które mogą spowodować kolizję z wykonywaniem robót - o czas niezbędny do wykonania dodatkowych robót likwidujących istniejące kolizje, d) w przypadku nałożenia podczas realizacji robót przebudowy istniejącej infrastruktury przez dysponentów sieci (Zakład Energetyczny, TP SA, PUK KOMUNALNI) -o czas niezbędny do wykonania tych robót, e) w przypadkuwystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujących czasowym zawieszeniem lub spowolnieniem realizacji umowy w tym: w wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych (np.: długotrwałe opady deszczu, porywiste wiatry), klęsk żywiołowych (np.: powódź, huragan, trzęsienie ziemi), trwających co najmniej 7 dni - o czas trwania tych zdarzeń (udokumentowanych przez Wykonawcę), f) czasowego wstrzymania robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy np. wskutek decyzji administracyjnej wstrzymującej prace - o czas określony w decyzji. 2. Zmiana podwykonawcy lub podmiotu trzeciego przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami/doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 3. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 1 Strony uzgodnią powyższe zmiany zawartej umowy w formie aneksu. 4. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2 nie będzie konieczności zmiany umowy w formie aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.dobiegniew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ dostępna na stronie internetowej bezpłatnie. Na pisemny wniosek złożony na adres: Urząd Miejski w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew - koszt SIWZ 50 zł plus koszty wysyłki.

IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2,66-520 Dobiegniew; Sekretariat Urzędu - pokój nr 15.

IV.4.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.4) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie
 
                                                                                                                                                                                                                                   BURMISTRZ  DOBIEGNIEWA
                                                                                                                                                                                                                                          mgr Leszek Waloch


 Kosztorysofertowy.xls      Kosztorys ofertowy

 OdpowiedzinazapytanieNr1Osiek.pdf      Odpowiedzi na zapytania Nr 1 - umieszczono dnia 04.03.206r.

 OdpowiedzinazapytanieNr2Osiek.pdf      Odpowiedzi na zapytania Nr 2 - umieszczonoa dnia 10.03.2016r.

 SIWZ.doc      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 ZalacznikNr10.xls      Załącznik Nr 10 - Przedmiar robót

 ZalacznikNr8.pdf      Załącznik Nr 8 - Projekt techniczny mapa poglądowa

 ZalacznikNr8Projekttechnicznyopisprojektu.pdf      Załącznik Nr 8 - Projekt techniczny opis projektu

 ZalacznikNr8rys211.pdf      Załącznik Nr 8 - Projekt techniczny rys. 2-1 (1)

 ZalacznikNr8rys221.pdf      Załącznik Nr 8 - Projekt techniczny rys. 2-2 (1)

 ZalacznikNr8rys31.pdf      Załącznik Nr 8 - Projekt techniczny profil podłużny rys. 3 (1)

 ZalacznikNr8rys41.pdf      Załącznik Nr 8 - Projekt techniczny przekrój poprzeczny rys. 4 (1)

 ZalacznikNr8rys51.pdf      Załącznik Nr 8 - Projekt techniczny profil rys. 5 (1)

 ZalacznikNr8warunki.pdf      Załącznik Nr 8 - Projekt techniczny warunki przejścia przez rzekę

 ZalacznikNr9STWiOR.doc      Załącznik Nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Dobiegniew oraz jednostek organizacyjnych Gminy Dobiegniew od 01.01.2016r. do 31.12.2017r.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.dobiegniew.pl

 Dobiegniew: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB GMINY DOBIEGNIEW ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY DOBIEGNIEW W OKRESIE od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.

Numer ogłoszenia: 301470 - 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobiegniew , ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew, woj. lubuskie, tel. 095 7611001, faks 095 7611041.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobiegniew.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB GMINY DOBIEGNIEW ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY DOBIEGNIEW W OKRESIE od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984) dla potrzeb Gminy Dobiegniew oraz jednostek organizacyjnych Gminy Dobiegniew, tj.: 1. Przedszkole Baśniowa Kraina w Dobiegniewie, ul. Mickiewicza 9, 66-520 Dobiegniew, 2. Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Września-Woldenberczyków, ul. Gdańska 8, 66-520 Dobiegniew, 3. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew, 4. Zespół Szkół w Dobiegniewie, ul. Poznańska 5, 66-520 Dobiegniew. Całkowite szacunkowe zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. wynosi 1.649.968 kWh. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do siwz) oraz projekt umowy (załącznik nr 5 do siwz) wraz z zał. nr 1 (wykaz obiektów zamawiającego objętych przedmiotem zamówienia) i nr 2 (pełnomocnictwo), stanowiące integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ocena spełnienia warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VII SIWZ metodą warunku granicznego SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VII SIWZ metodą warunku granicznego SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VII SIWZ metodą warunku granicznego SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VII SIWZ metodą warunku granicznego SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VII SIWZ metodą warunku granicznego SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty: a) Wypełniony i podpisany Formularz oferty wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. b) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Z Gminą Dobiegniew oraz każdą jednostką organizacyjną Gminy Dobiegniew, o których mowa w rozdziale III zostanie zawarta oddzielna umowa na dostawę energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w okolicznościach: a) związanych z rezygnacją przez Zamawiającego z punktów odbiorów wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu. Zmiana umowy nastąpi poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy, b) związanych ze zwiększeniem przez Zamawiającego ilości punktów poboru energii wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy, jednak w rozmiarze nie większym niż 10% ilości punktów poboru energii wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy. Zmiana umowy nastąpi poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobiegniew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ dostępna na stronie internetowej Urzędu lub na pisemny wniosek złożony na adres: Urząd Miejski w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew; Sekretariat Urzędu - pokój nr 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
                                                                                                                                                                                                                                                  BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                                             mgr Leszek Waloch


 Odpowiedzinr1.pdf      Odpowiedzi na zapytanie nr 1 - umieszczono dnia 12.11.2015r.

 Odpowiedzinr2.pdf      Odpowiedzi na zapytanie nr 2 - umieszczono dnia 16.11.2015r.

 SIWZenergia.doc      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Zalaczniknr1SIWZ.pdf      Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 Zalaczniknr1SIWZedytowalna.xls      Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przeedmiotu zamówienia (wersja edytowalna)

 Zalaczniknr1umowy.pdf      Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży - Wykaz obiektów

 Zalaczniknr2SIWZ.doc      Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

 Zalaczniknr2umowy.doc      Załacznik nr 2 do umowy sprzedaży - Pełnomocnictwo

 Zalaczniknr3SIWZ.doc      Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy

 Zalaczniknr4SIWZ.doc      Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp

 Zalaczniknr5SIWZ.doc      Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy na sprzedaż energii

 Zalaczniknr6SIWZ.doc      Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp

 Zawiadomienie.pdf      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg rostrzygnięty dnia 23.11.2015r. - zawiadomienie umieszczono dnia 23.11.2015r.


« <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11