MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - "Utworzenie miejsc rekreacji oraz placów zabaw w miejscowości Dobiegniew"

  

 Ogloszeniemiejscarekreacyjne.pdf      Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - "Utworzenie miejsc rekreacji oraz placów zabaw w miejscowości Dobiegniew".

 SIWZczesciIIIIII.doc      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część I; Część II; Część III wraz z załącznikami Nr 1, 1A, 1B, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 10

 ZalacznikNr7Aplace.zip      Załącznik Nr 7A do SIWZ - Część II - dokumentacja techniczna

 ZalacznikNr7Bplace.zip      Załącznik Nr 7B do SIWZ - Część III - dokumentacja techniczna

 ZalacznikNr7place.zip      Załącznik Nr 7 do SIWZ - Część I - dokumentacja techniczna

 ZalacznikNr8A.zip      Załącznik NR 8A do SIWZ - Część II - Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót

 ZalacznikNr8Bplace.zip      Załącznik Nr 8B do SIWZ - Część III - Specyfikacja Techniczna Wykonani i Odbioru Robót

 ZalacznikNr8place.zip      Załącznik Nr 8 do SIWZ - Część I - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

 ZalacznikNr9Aplace.pdf      Załącznik Nr 9A - Część II - Przedmiar robót

 ZalacznikNr9Bplace.pdf      Załącznik Nr 9B - Część III - Przedmiar robót

 ZalacznikNr9place.pdf      Załącznik Nr 9 - Część I - Przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert - „Dostosowanie budynków przy ul. Obr. Pokoju 24 w Dobiegniewie do potrzeb siedziby Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie – etap III”

     

 InformacjaotwarciebudyneketapIII.pdf      Informacja z otwarcia ofert - „Dostosowanie budynków przy ul. Obr. Pokoju 24 w Dobiegniewie do potrzeb siedziby Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie – etap III”.